Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

POZNAN SOCIAL HUB

POZNAN SOCIAL HUB – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych finanoswany przez Fundację VELUX.Cel projektu 

powoływania Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) – wielobranżowego miejsca pracy dla 80 osób z niepełnosprawnościami. W Zakładzie zostaną opracowane i przetestowane innowacyjne modele zielonej aktywizacji zawodowej. Usługi realizowane przez ZAZ będą tak zaprojektowane, by wpisywać się w gospodarkę obiegu zamkniętego. ZAZ będzie korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, będzie neutralny emisyjnie. W Zakładzie powstanie m.in. mała, lokalna eko-palarnia kawy wraz z kawiarnią, której towarzyszyć będzie pracownia ponownego wykorzystania fusów i łusek kawy. ZAZ będzie organizował cykliczne wydarzenia tematyczne pod nazwą Poznań Social Hub (dotyczące obiegu zamkniętego, zero waste, baristyki, tworzenia naczyń z fusów), gdzie to osoby z niepełnosprawnościami będą trenerami/mentorami wdrażającymi w problematykę kolejne grupy osób, swoistymi ambasadorami sprawy i edukatorami. 

Planowane krótkofalowe rezultaty działań:

 • 1 gotowy do skalowania innowacyjny model zielonej aktywizacji zawodowej
 • 80 wzorcowych innowacyjnych miejc pracy dla osób z niepełnosprawnościami z Wielkopolski
 • Ponad 1000 osób, które podniosły swoje kompetencje (w tym kompetencje zawodowe) w efekcie udziału w wydarzeniach realizowanych przez Poznań Social HUB
 • Poprawa oceny jakości życia przez 80 pracowników ZAZ Poznań o min. 30%
 • Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 80 pracowników ZAZ Poznań o min. 50%


Planowane długofalowe rezultaty działań:

 • Efektywne wdrożenie modelu w kilkudziesięciu kolejnych środowiskach w Polsce i zagranicą przy współpracy ze specjalnymi szkołami zawodowymi i warsztatami terapii zajęciowej
 • Podniesienie poziomu, jakości i stopnia powiązania z praktyką edukacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w efekcie oddziaływania modelu
 • Wzrost satysfakcji z edukacji i pracy młodych osób z niepełnosprawnościami objętych działaniami założonymi w modelu
 • Włączenie modelu w dokumenty strategiczne kilkudziesięciu samorządów lokalnych /regionalnych w Polsce i zagranicą
 • Zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przez pracodawców, realizatorów wsparcia zawodowego, decydentów w efekcie oddziaływania modelu
 •   Zniwelowanie barier wewnętrznych (związanych z niską samooceną, brakiem poczucia sprawstwa, brakiem pewności siebie, wyuczoną biernością) młodych osób z niepełnosprawnościami w środowiskach, w których model został wdrożony

Wartość projektu: 1 105 396 EUR
Czas trwania projektu: Działania projektowe są realizowane od 1 stycznia 2023 roku do 31.12.2027 roku