Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
O nas

Wiedza i doświadczenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych istnieje od 2003 roku. Naszym kluczowym zadaniem jest tworzenie nowych i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej. W czasie swojej dziesięcioletniej działalności byliśmy świadkami rozwoju ruchu spółdzielczości socjalnej w Polsce, aktywnie wspierając proces tworzenia przyjaznych warunków dla jego funkcjonowania. Na przestrzeni tych lat zyskaliśmy wiedzę i doświadczenie. Nasz zespół tworzą specjaliści od pozyskiwania funduszy unijnych, prawa i ekonomii społecznej, marketingu, zarządzania. W 2006 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00145/2006. Prowadzimy szkolenia, organizujemy konferencje, od kilku lat skutecznie zdobywamy środki unijne na realizację kolejnych projektów. Dzięki nim możemy wdrażać innowacyjne rozwiązania z zakresu nowoczesnych metod społecznego gospodarowania. Co roku przy naszym wsparciu powstaje kilkadziesiąt nowych podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej. Wszystkim zapewniamy pomoc formalno-merytoryczną oraz doradczo-informacyjną. 

Odpowiedzialność

Nasza działalność to odpowiedź na braki, jakie dostrzegamy w systemie aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych na rynku pracy ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, wiek czy niepełnosprawność. Szukamy rozwiązań konkretnych problemów społecznych. Naszym celem jest wypracowanie i rozpowszechnienie modelu alternatywnego wobec modelu gospodarki opartej na rywalizacji, wykluczaniu słabszych, nierównym dzieleniu zasobów. Promujemy pogląd, że lepiej  stawiać na współpracę niż na rywalizację. Wspieramy i promujemy dobre praktyki. Wraz z przedstawicielami/kami samorządów, biznesu i trzeciego sektora szukamy wspólnie kreatywnych pomysłów na rozwój działalności łączącej cele społeczne z ekonomicznymi.

Innowacyjność

W wielu dziedzinach wydeptujemy zupełnie nowe ścieżki. Zainicjowane przez nas rozwiązania są wdrażane w wielu miejscach w Polsce. Należą do nich między innymi: model tworzenia spółdzielni socjalnych przy zakładach poprawczych, model aktywnego wsparcia dla osób zagrożonych eksmisją, model tworzenia samorządowych spółdzielni socjalnych, model budowania spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej. Dzięki temu, że cieszymy się zaufaniem licznych partnerów samorządowych, biznesowych i społecznych, codziennie zgłaszają się do nas ludzie, z którymi pracujemy nad tworzeniem stabilnych, bezpiecznych miejsc pracy w formie zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym. Powstaliśmy i działamy właśnie dla nich.


Nasza wizja

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - lider i innowator w budowaniu przedsiębiorczości społecznej. 

Nasza misja

Z pasją, wiedzą i doświadczeniem tworzymy trwałe miejsca pracy, wykorzystując instrumenty gospodarki społecznej.