Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Włącznik 2.0.

„Włącznik 2.0.” jest Inkubatorem innowacji społecznych działającym w obszarze włączenia społecznego, realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
 Informacje o Projekcie

Inkubator Innowacji Społecznych „Włącznik 2.0.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, działanie 5.1. „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”.

Nr Projektu: FERS.05.01-IZ.00-0010/23

Wartość Projektu: 9 999 792,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 9 499 802,40 zł

Czas realizacji Projektu:1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2028


 

 

Cele Projektu

Celem Projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, zwanych mikroinnowacjami, w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy. Proces ten obejmuje generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, a następnie przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwiązań.

W ramach projektu prowadzone będą prace nad pogłębioną inkubacją 72 innowacji społecznych, z czego min. 36 rozwiązań przejdzie do etapu powierzenia grantu na testowanie innowacyjnego pomysłu. Co najmniej 4 wyinkubowane rozwiązania zostaną następnie wybrane do upowszechnienia. Projekt zakłada ponadto akcelerację wybranych 10 innowacji społecznych poprzez ich rozwinięcie, udoskonalenie i przygotowanie do wdrożenia na szerszą skalę.

 

Zadania i działania

W ramach realizacji Projektu zostanie przeprowadzony konkurs grantowy. Jego celem będzie wyłonienie co najmniej 36 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze włączenia społecznego oraz przyznanie wyłonionym w ten sposób podmiotom grantów na opracowanie, testowanie oraz dopracowanie innowacyjnych pomysłów. Granty będą przyznawane w ramach trzech tur naboru do Inkubatora. Przewidywana średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 75.000 zł.

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Włącznik 2.0 przewidziano dwie ścieżki działań. Ścieżka A: aktywna rekrutacja innowatorów; wybór najlepszych pomysłów na innowacje; wsparcie innowatorów; wybór innowacji, które mają największy potencjał do upowszechniania oraz upowszechnienie wybranych innowacji. Ścieżka B: wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu  i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę; wybór innowacji, które mają największy potencjał do upowszechniania oraz upowszechnienie wybranych innowacji.

Zadania SNRSS jako Lidera projektu będą obejmowały: przeprowadzenie naborów pomysłów na innowacje społeczne; aktywny udział w działaniach preinkubacyjnych; organizację i obsługę procesu wyboru grantobiorców; udzielanie grantów; inkubację innowacji; wieloaspektowe bieżące wsparcie innowatorów; współpracę z ekspertami; ewaluację ex-post, ewaluację ex-ante, ewaluację towarzyszącą.
 

Dla kogo?

Grupą docelową projektu są innowatorzy społeczni: osoby fizyczne, grupy nieformalne i podmioty prawne. Inkubator udzieli im kompleksowego wsparcia w procesie opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego lub nim zagrożonych. Kadra merytoryczna Inkubatora będzie na każdym etapie pomagała Innowatorom w dopracowaniu pomysłu, skonsultowaniu go z grupą odbiorców, zdiagnozowaniu potrzeb grupy odbiorczej, przetestowaniu innowacyjnego rozwiązania w małej grupie, opracowaniu wyników testowania i finalnym udoskonaleniu i dopracowaniu stworzonego rozwiązania.

Inkubator poszukuje innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem, poprawy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, przeciwdziałania ubóstwu. Szczególnie poszukiwane są pomysły na usługi i produkty sprzyjające włączeniu społecznemu osób i grup, wpisujące się w następujące kluczowe wiązki problemowe:

  • zjawisko przemocy (w rodzinach, instytucjach, w przestrzeni publicznej);
  • zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży, profilaktyka zaburzeń psychicznych;
  • piecza zastępcza;
  • zmiany społeczne związane z transformacją energetyczną;
  • temat samotności i rozluźnienia więzi społecznych (w różnych grupach wiekowych);
  • rosnące zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych (silver economy);
  • integracja migrantów (w różnych grupach wiekowych), w tym rynek pracy, edukacja.

 

Więcej informacji: innowatorzy.spoldzielnie.org

Facebook: facebook.com/innowatorzy

Skontaktuj się z nami - zadzwoń: 793 143 636  lub napisz do nas: wlacznik@spoldzielnie.org

 


-------

 Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub [nazwa i adres Instytucji Pośredniczącej],
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub [nazwa Instytucji Pośredniczącej].