Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji
2021-09-07

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej działający przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:
  1. organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648).
Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać do dnia 13 września 2021 r., na adres Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrips.gov.pl. z dopiskiem: Nabór – KKRES III kadencja
 

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, tel. 022 661 16 49.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

 

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m. in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju, kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie raportów z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.