Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konsultacje KPRES
2021-09-17
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Konsultacje trwają do 8 października 2021 roku. 

Uwagi można zgłaszać  zgodnie z przygotowanym wzorem tabeli i przesyłać na adres: Konsultacje.KPRES@mrips.gov.pl

Konsultacje trwają do 8 października br.

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej MRiPS

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-przyjecia-programu-pod-nazwa-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej-do-2023-roku-ekonomia-solidarnosci-spolecznejProjekt KPRES 2030 dostępny jest tutaj


Poniżej fragment Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej


"Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności Społecznej stanowi program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) i jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowionym w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.[1], a także innych strategii rozwoju.[2]

Kształt Krajowego Programu Rozwoju EkonomiiSpołecznej przyjęty został w 2014 r.[3] Zgodnie z Umową Partnerstwa Rządu RP i Komisji Europejskiej dotyczącą perspektywy finansowej 2014-2020 jest to kluczowy dokument operacyjno-wdrożeniowy w zakresie Celu Tematycznego 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, stanowiący warunek ex ante realizacji działań w Polsce w tym obszarze. Zasadniczą modyfikację dokumentu, obejmującą m.in. zmianę w zakresie celów i działań oraz wydłużenie perspektywy programu do 2023 r. przeprowadzono w 2019 r.[4] Program określa również najistotniejsze założenia i ramy interwencji współfinansowanej w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027, współtworząc wraz z innymi dokumentami o charakterze strategicznym i programowym ramy polityki państwa w zakresie włączenia społecznego.

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz poprawa sytuacji na rynku pracy tworzy jednocześnie nowe wyzwania i wymaga nowego otwarcia w polityce publicznej. Stała się ona asumptem do istotnej zmiany programowej – przyjęcia zmienionej strategii średniookresowej – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  (z perspektywą do 2030 r.) oraz zmiany innych strategii średniookresowych. Dała również impuls do zmian w Umowie Partnerstwa w lipcu 2017 r.[5][1] Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260).

[2] W szczególności: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Sprawne Państwo.

[3] Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. (M.P. poz. 811, z późn. zm.).

[4] Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. (M.P. poz. 214).

[5] Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 20142020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii rozwoju kraju."