Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Środki z PFRON na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością
2022-02-03

Jak dobrze wiecie, spółdzielnie socjalne to także miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. A tworzenie takich stanowisk pracy może być wspierane przez środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mówi o tym artykuł 26g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać we właściwym dla spółdzielni socjalnej Powiatowym Urzędzie Pracy. Poniżej prezentujemy natomiast jak dokładnie brzmi ten artykuł: 

Art. 26g. 1. Spółdzielnia socjalna może otrzymać ze środków Funduszu:

1) Jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, w wysokości określonej w umowie, zawartej ze starostą: a) nie wyższej jednak niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, b) wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy – jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel;

2) Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota najniższego wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla zatrudnionej skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1. ©Kancelaria Sejmu s. 58/107 2022-01-20 2. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, będzie krótszy niż okres wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. a, spółdzielnia socjalna jest obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/12 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Spółdzielnia socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, będzie krótszy niż okres wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. b, spółdzielnia socjalna jest obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/24 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Spółdzielnia socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

4. Spółdzielnia socjalna nie zwraca środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Korzystanie ze wsparcia PFRON w praktyce

Co to oznacza w praktyce? Zachęcamy też do zapoznania się z publikacją "Jak założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne" przygotowaną m.in. przez ekspertów Stowrzyszenia i wydaną przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My". Rozdział 2.5 w całości poświęcony jest zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. 
Piszemy tam m.in. o: 
  • jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby z niepełnosprawością?
  • na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością?
  • w jaki sposób jest refundowane wynagrodzenie dla pracownika z niepełnosprawnością?
  • jakie są koszty zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością?

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.