Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Apel organizacji pozarządowych dotyczący wsparcia uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy
2022-03-08

Informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przyłączyło się do apelu związków organizacji i organizacji pozarządowych do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marleny Maląg. Apel dotyczy wprowadzenia koniecznych zmian prawnych w związku z pomocą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Poniżej znajduje się treść apelu:

Zwracamy się się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób - nie tylko obywateli Ukrainy - migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej. Konieczne jest także wprowadzenie możliwości korzystania przez te osoby z rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego. Obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie tej grupy wsparciem. Ważne byłoby także wprowadzenie możliwości udziału tych osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej oraz turnusach rehabilitacyjnych w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

 Należy zmienić art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych dodając obywateli Ukrainy do katalogu osób, które mogą zakładać i być zatrudniane w spółdzielniach socjalnych dodając pkt 8) w brzmieniu: „osoby, o których mowa w art. 8 ust 1. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.  Analogicznie należy zmienić art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, dodając do katalogu pkt 9) w brzmieniu: “osoby, o których mowa w art 8 ust 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Ponadto należy dodać zapisy:

 Do art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” dodać ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:

2. Podmioty prowadzące centra integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, mogą realizować zadania na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 9 ust. 1.

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą realizować  zadania na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Ponadto niezbędne jest przeniesienie wszystkich polskich dzieci poniżej 10 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej do pieczy rodzinnej, aby, w sytuacji wciąż niedostatecznego wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, móc kwaterować w ich miejsce ukraińskie grupy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wymagające pozostania w tym samym kręgu językowym i kulturowym. W szczególnym stopniu dotyczy to ukraińskich dzieci z niepełnosprawnością i dzieci najmłodszych, które potrzebują specjalistycznej opieki i dostosowanej infrastruktury - te dzieci nie mogą być kwaterowane w przypadkowych obiektach niedostosowanych do ich potrzeb, a tak się dzieje obecnie.

Zwracamy również uwagę na konieczność dokonania zmian w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiających pominięcie przez całą administrację publiczną (obecnie może to zrobić tylko Prezes Rady Ministrów) otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Pliki do pobrania