Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rząd przyjął Założenia Umowy Partnerstwa
2013-01-16

Dokument określa kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014 – 2020 i będzie podstawą do rozpoczęcia prac nad programami operacyjnymi na najbliższe lata. Został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Założenia Umowy Partnerstwa Zakładają inwestycję w dziedziny najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju państwa: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności terytorialnej i społecznej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

Najważniejsze założenia:

  • Realizacja funduszy unijnych w latach 2014 – 2020 odbywać się będzie za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju (w tym jednego nadregionalnego obejmującego województwa Polski Wschodniej) oraz 16 programów regionalnych.
  • Zwiększą się limity środków zarządzanych na poziomie regionalnym, a w konsekwencji wzrost roli samorządów województw. Z poziomu samorządów ma być zarządzane niemal 60%  puli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Programy regionalne mają mieć charakter dwufunduszowy – umożliwi to realizowanie zarówno projektów „miękkich” oraz inwestycje w infrastrukturę. Środki obu funduszy będą się uzupełniać.
  • Fundusze europejskiej mają być skoncentrowane w obszarach kraju szczególnie istotnych z punktu widzenia jego rozwoju, będą to tak zwane Obszary Strategicznej Interwencji. Będą to: obszary Polski Wschodniej, miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, obszary przygraniczne, obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe
  • Wzrost zastosowania instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia) zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców  - to bardzo ważna wiadomość dla przedsiębiorców społecznych
  • Fundusze mają być bardziej skoncentrowane tematycznie i dopasowane do potrzeb konkretnych obszarów – będą wspierać ich mocne strony oraz rozwiązywać specyficzne problemy. Wsparcie ma wykraczać poza granice administracyjne.
  • Pojawienie się nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów terytorialnych – np. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (rozwój realizowany na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych) oraz Rozwój Kierowany Przez Społeczność Lokalną (inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne).

 

Założenia Umowy Partnerstwa będą również podstawą do przygotowania Umowy Partnerstwa między Polską, a Komisją Europejską, w której strona polska przedstawi swoją propozycję zainwestowania funduszy unijnych.  

Źródło: MRR, pap