Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Status przedsiębiorstwa społecznego – jak złożyć wniosek?
2022-12-07
Zgodnie z nową ustawą ekonomii społecznej, status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda. Kto może złożyć wniosek? Co powinien zawierać? Co trzeba zrobić, aby uzyskać status PS?
Zgodnie z nową ustawą status Przedsiębiorstwa Społecznego (dalej będziemy go zwać: statusem PS) może uzyskać:
 • podmiot ekonomii społecznej,
 • jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej.


Istotna informacja dla tych z Was, którzy uzyskali status PS  na podstawie "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" i którzy widnieją w bazie Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):


te statusy na chwilę obecną nie tracą ważności a ich posiadanie jest wciąż niezbędne m.in. na potrzeby udziału w projektach- dlatego jeśli kończy Wam się dotychczasowy status- przedłużcie go (w tym celu skontaktujcie się z naszymi doradcami)  


W takim razie, zapytacie, po co Wam kolejny status PS?

Odpowiadamy: status PS regulowany w nowej ustawie pozwoli podmiotom ekonomii społecznej skorzystać z dodatkowych przywilejów przewidzianych w ustawie. Należą do nich przede wszystkim:
 1. dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia,
 3. dofinansowanie do oprocentowania kredytów,
 4. zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty Przedsiębiorstwa Społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością,
 5. możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do Przedsiębiorstw Społecznych,
 6. zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową pracowników.
i wiele innych.

Dlatego zachęcamy Was do rozważenia decyzji o pozyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego zarówno tych z Was którzy mają nadany wcześniejszy status jak i tych którzy nie mają statusu w ogóle.

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć:
1)      osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18 (Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy) w godz. 7.30-15.30. tel.: 61 854 12 40
2)      za pośrednictwem ePUAPCo powinien zawierać wniosek*?


 • nazwa i forma prawna podmiotu,
 • adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności
 • numer NIP, REGON i KRS lub numer z innej ewidencji
 • określenie celu działalności podmiotu (o którym mowa w art. 5 ustawy),
 • planowany przedmiot dominującej działalności
Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

*Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłata wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Poznania, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. W tytule należy wskazać: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.
 
Wzory wniosku oraz instrukcję jego wypełniania znajdziecie TUTAJ
Chętnie pomożemy Wam w prawidłowym przygotowaniu wniosku- w tym celu zachęcamy Was do kontaktu z naszymi doradcami – Markiem Gruchalskim oraz Dawidem Zbawickim.