Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ZAZ Poznań: zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru
2023-05-05
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, jako organizator Zakładu Aktywizacji Zawodowej, zaprasza do składania ofert  dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/elektrycznej/sanitarnej. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, jako organizator Zakładu Aktywizacji Zawodowej, zaprasza do składania ofert  dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/elektrycznej/sanitarnej* zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie, adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (salonu i warsztatu samochodowego) na zakład aktywności zawodowej (ZAZ) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21 w Poznaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w terminie do dnia 17 maja 2023 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Górecka 115/1 61-475 Poznań.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
  
Treść zapytania ofertowego, wraz z formularzem ofertowym i oświadczeniami znajdują się na portalu BIP: https://snrsspoznan.bip.gov.pl/publiccontracts/view/41390