Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES 2018-2023 - podsumowanie
2023-07-07
5 lat to dużo czy mało? Ostatnie 5 w WOES minęło nam naprawdę szybko, ale działo się tak dużo, że w sumie to zrozumiałe. Świętujemy wielki dla nas sukces – kończymy kolejny etap działalności Ośrodka WOES (2018-2023). Zapraszamy Was na podsumowania najważniejszych działań.
 
W ramach Projektu WOES 2018-2023 zrealizowaliśmy m.in. takie cele jak:
  • wsparliśmy 267 podmiotów ekonomii społecznej (zakładaliśmy objęcie wsparciem 165 PES);
  • wsparliśmy w tworzeniu i rozwoju 59 przedsiębiorstw społecznych;
  • przyznaliśmy 145 dotacji i wsparliśmy utworzenie 176 miejsc pracy (zakładaliśmy utworzenie 155 nowych miejsc pracy);
  • przy wsparciu OWES otworzono 35 grup inicjatywnych PES (to aż o 10 więcej niż zakładaliśmy na początku Projektu);
  • WOES zainicjował utworzenie aż 115 partnerstw lokalnych (zakładaliśmy 25) mających na celu rozwój ekonomii społecznej.
 

WOES doradztwo
 
Działania projektowe WOES rozpoczęliśmy w październiku 2018 roku, a zakończyliśmy z ostatnim dniem czerwca 2023 roku. To naprawdę kilka lat wytężonej pracy w obszarze ekonomii społecznej. Nasi doradcy – 20 specjalistów z różnych dziedzin przez prawie 6000 godzin świadczyli doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych społeczności i oczywiście przedsiębiorstw społecznych.
 
To doradztwo z zakresu ekonomii społecznej, prawa, animacji partnerstw lokalnych, finansów, księgowości i marketingu. To wsparcie m.in. dla nowych i istniejących spółdzielni socjalnych, fundacji i stowarzyszeń.
 
To godziny doradztwa w naszym biurze w Koninie, ale i spotkania z Wami – „w terenie”, u Was, w ramach „mobilnego ośrodka”. Dostosowane do Waszych potrzeb i możliwości.
 
Od formalności, przez diagnozy, sieciowania, analizy do wypracowania rozwiązań, pozyskania środków finansowych, nowych działalności, rozwoju Waszych przedsiębiorstw – nasi doradcy zrealizowali z Wami wiele celów i kroków milowych.
 
Mechanizm zakupowy
 
Niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla naszego Stowarzyszenia było wprowadzenie w 2020 roku mechanizmu zakupów interwencyjnych. To narzędzie, które pozwala Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na zakup produktów i usług od działających lokalnie przedsiębiorców społecznych, a następnie przekazywać je instytucjom organizującym bezpośrednią pomoc.
Przedsiębiorstwa społeczne z subregionu konińskiego, w tym spółdzielnie socjalne od początku pandemii podejmowały wiele działań, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Stały się ważnym partnerem i realizatorem usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W 2022 roku mechanizm został ponownie uruchomiony – przedsiębiorstwa społeczne nie mogły przejść obojętnie wobec trwającej wojny w Ukrainie. Do grudnia 2020 roku w ramach mechanizmu zakupowego w subregionie konińskim wspartych zostało 99 instytucji na łączną kwotę ponad 1,4 mln złotych. Były to między innymi: DPS-y, organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, szkoły, przedszkola, PCPR-y, OPS-y, ale także inne instytucje walczące z pandemią, takie jak: straż pożarna czy policja.
W marcu 2022 roku po ponownym uruchomieniu mechanizmu zakupowego zostało objętych wsparciem blisko 4 tys. osób (maj 2023). Usługi zakupione od PES to m.in. usługi cateringowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, opieka nad dziećmi (również z niepełnosprawnościami), porządkowe, psychologiczne, pralnicze.
 
Transformacja energetyczna

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej zawsze działał i działa w taki sposób, by odpowiadać na realne potrzeby regionu (subregionu konińskiego na jakim działa WOES).
Obecnie wśród kluczowych obszarów działań jest transformacja energetyczna, która nasz region dotyka wyjątkowo mocno. Odejście od węgla oznacza wiele zmian gospodarczo-społecznych, w tym zmianę dla nas bardzo ważna tj. pojawienie się na rynku pracy grupy osób, które powinny zostać objęte wsparciem. Stąd zaangażowanie w różnorodne formy pomocy. I tak między innymi wdrożono projekt Life After Coal, w którym będziemy odpowiedzialni za upowszechnianie wiedzy o zielonych zamówieniach publicznych. Pewna część podmiotów ekonomii społecznej już opracowuje przy wsparciu naszego Ośrodka strategię zamykania obiegu w swojej działalności. Zaangażowanie zarówno nasze, jak i lokalnych PES/PS w procesie transformacji pozwoli na wdrażanie jej w sposób sprawiedliwy i dostępny dla wszystkich.
Ponadto ważne są dla nas zielone zamówienia publiczne. Widzimy potrzebę wdrażania ich szczególnie w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej 2040.
 
Ekonomia Społeczna zaczyna się w szkole
 
Przedsiębiorczość społeczna jest dla nas ważnym elementem w edukacji już od lat najmłodszych. Dlatego organizujemy w szkołach podstawowych warsztaty – pokazujemy, że ekonomia społeczna jest ważna. Łączymy jej elementy z zabawą – a ucząc pokazujemy, że przedsiębiorczość społeczna może być także ciekawa. I tak za nami blisko 200 godzin dydaktycznych w 15 szkołach z ponad 300 uczniami i uczennicami.
To też ponad 10 pokazów filmowych z cyklu „Ekonomia społeczna w kinie”, na których wyświetlane były filmy dotyczące zagadnień społecznych skupionych wokół wartości, emocji, tożsamości i empatii. Po każdym seansie odbywała się dyskusja, na którą byli zapraszani przedstawiciele lokalnych PES i tak m.in. w dyskusjach uczestniczyli: Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Fundacja Inspekt, Stowarzyszenie M-Lab czy Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang. W listopadzie 2022 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt edukacyjny Nowa Energia, który stawia sobie za zadanie rozwinięcie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży z obszaru Wielkopolski w celu zwiększenia ich udziału w życiu społecznym regionu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów emocjonalnych u młodych osób.
 
 
Rozwój przedsiębiorczości

Jednym z kluczowych działań WOES jest wsparcie dotacyjne. W październiku 2019 roku wyłoniliśmy pierwsze (w latach 2018-2023) z podmiotów, które uzyskały rekomendację do dotacji WOES (wsparcia finansowego na zatrudnienie pracowników i rozwój podmiotu). Co ważne, wsparcie dotacyjne mogły uzyskać tylko przedsiębiorstwa społeczne, nowe lub istniejące i podmioty ekonomii społecznej przekształcające swoje podmioty w PS.
Łącznie wskazaliśmy 13 podmiotów, wśród nich te rozpoczynające działalność i takie, które zatrudniając nowych pracowników rozwijają swoją ofertę o nowe usługi czy otwierają się na nowe grupy klientów. To między innymi Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel, Spółdzielnia Socjalna Przystanek 21, Golińska Spółdzielnia Socjalna.
 
Rezultaty ponad założone cele to imponujący wynik! To też wynik pracy zespołowej, bo to w WOES jest najważniejsze – działanie razem.
Przed nami kolejne, nowe wyzwania, aby jeszcze efektywniej tworzyć szczególnie teraz, zieloną zrównoważoną ekonomię społeczną, mając na uwadze aktualne problemy społeczne, gospodarcze i klimatyczne. Cieszymy się, że dalej możemy być częścią budowania ekosystemu dla ludzi, aby mogli prosperować społecznie i ekonomicznie dla lepszej i zrównoważonej przyszłości.

 
Więcej informacji o naszych działaniach i WOES już niebawem w naszej najnowszej publikacji WOES 2018-2023.


Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 

Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny.  

Działania projektowe rozpoczęto w październiku 2018 roku, a zakończone zostały w czerwcu 2023 roku 

Więcej informacji na stronie Ośrodka