Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2023-08-08
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Swoje oferty w konkursie mogą zgłaszać podmioty uprawnione określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ustawa). 

Kwota dotacji na realizację programu w obszarze pomocy społecznej wynosi 183 000,00 zł. 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5.000,00 zł, przy czym dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000,00 zł.

Zasady składania ofert

1. Nabór ofert odbywa się za pomocą platformy ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy w terminie od 03.08.2023 r. do 24.08.2023 r. do godz. 23:59. 

2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy czytelnie podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy ps@poznan.uw.gov.pl nie później niż 3 dni od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy tj. do 27.08.2023 r. do godz. 23:59.

3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową ps@poznan.uw.gov.pl.


Organizacja, która otrzyma dofinansowanie musi pamiętać o tym, by ofertę dostarczyć w wersji papierowej.
Ofertę w formie papierowej wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przed podpisaniem umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Ogłoszenie o konkursie 

Źródło informacji portal www.poznan.uw.gov.pl