Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rozeznanie rynku – realizacja usługi badania ewaluacyjnego
2023-06-26
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym realizacji usługi badania ewaluacyjnego w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania cenowego jest realizacja usługi ewaluacji zewnętrznej w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mającej na celu wyłonienie min. 10% najlepszych, rekomendowanych do upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności, spośród 37 produktów finalnych procesu testowania innowacji społecznych, na podstawie przyjętych w Projekcie „Procedur dotyczących realizacji projektu grantowego” dostępnych na stronie: innowacje.spoldzielnie.org/dokumenty.
Zadaniem wykonawcy realizującego usługę ewaluacji zewnętrznej będzie przeanalizowanie wszystkich 37 przetestowanych innowacji z obszaru dostępności pod kątem:
- ich realnego wpływu i rezultatów z perspektywy interesariuszy i ekspertów
- jakości wypracowanych rozwiązań
zgodnie z kryteriami trafności, użyteczności, skalowalności, skuteczności i innowacyjności.
Badanie ewaluacyjne musi składać się z min.:
- realizacji warsztatu ewaluacyjnego z kadrą merytoryczną Inkubatora
- realizacji jakościowej analizy i oceny danych zastanych w postaci produktów finalnych, Specyfikacji Innowacji, dzienniczków testowania, raportów podsumowujących, dokumentacji źródłowej zgromadzonej w trakcie testów, raportów z monitoringu, notatek Mentorów Innowacji dla wszystkich 37 innowacji społecznych
- przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych uzupełniających
- realizacji panelu eksperckiego z udziałem min. 3 ekspertów
- przygotowania raportu ewaluacyjnego zawierającego wnioski i rekomendacje z analizy rezultatów i wpływu społecznego 37 przetestowanych innowacji, rekomendacje dotyczące ich dalszego doskonalenia i przygotowania do skalowania oraz wnioski i rekomendacje co do wyboru min. 4 najlepszych innowacji wraz z uzasadnieniem
- przygotowania materiału merytorycznego dla Grupy Sterującej podsumowującego wyniki badania ewaluacyjnego oraz przygotowania programu warsztatu dla Grupy Sterującej
- moderowanie warsztatu dla Grupy Sterującej mającego na celu wyłonienie min. 10% najlepszych rozwiązań.
 
O realizację zamówienia mogą ubiegać się potencjalni wykonawcy dysponujący kadrą merytoryczną w postaci min. 3 ekspertów/ekspertek o niżej określonych kwalifikacjach:
-min. 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze dostępności
-min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze innowacji społecznych
-min. 3-letnie doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych.
 
Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 3 lipca 2023 r. poprzez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i dostarczenie ich na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań.
 
Pliki do pobrania