Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Informacja o wyborze lokalu
2013-01-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem lokalu na prowadzenie Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej  (OWES) w ramach projektu: Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wynajem lokalu na prowadzenie Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej  (OWES) w ramach projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2., została wybrana następująca oferta:

 Lp.

Dane oferenta

Liczba przyznanych punktów

1.

PHU „JATKI” Grzegorz Puchalski

Ul. Wodna 39

62-510 Konin

100Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę, zgodnie z którą zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Zapytanie wysyłane było do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta PHU „JATKI” Grzegorz Puchalski spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym w tym kryterium najniższej ceny. Z uwagi na to, że wybrana oferta była ofertą najtańszą, otrzymała 100 pkt.Pliki do pobrania