Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Polecamy kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"
2013-04-19
Spółdzielczość jest jednym z głównych tematów szóstego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna”, wydawanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy przyglądają się m.in. korzeniom polskiej spółdzielczości, związkom zasad spółdzielczych ze społeczeństwem obywatelskim. Zachęcamy do lektury!

Numer otwiera artykuł K. Herbsta zatytułowany Perspektywy ekonomii społecznej. Autor omawia w nim praktyki utylitarnego wykorzystania idei ekonomii społecznej na potrzeby krótko- czy średnioterminowych projektów polityk publicznych. Zdaniem Autora, przedmiotem zasadniczej dyskusji w Polsce powinna stać się relacja między światem ekonomii społecznej a praktyką powierzania realizacji zadań w obszarze polityki społecznej.

Tekst J. Klicha pt. Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań odnosi się do społecznej przedsiębiorczości jako przedmiotu badań  w ujęciu zaproponowanym przez H.E. Aldricha.

Autor prowadzi swoje analizy z perspektywy sześciu kryteriów: sieci kontaktów (social networking), możliwości publikacji (publication opportunities), szkoleń i kształcenia (training and mentoring), fundacji i źródeł finansowania (major foundations and funding sources),wzmocnienia tożsamości dyscypliny (reinforcing the identity of social entrepreneurship research)oraz wpływu globalizacji (globalizing forces). W oparciu o analizę literatury przedmiotu Autor sformułował tezę, że społeczna przedsiębiorczość znajduje się na początkowym etapie stawania się specjalnością naukową. Do szczególnych wyzwań, przed którymi stoi społeczna przedsiębiorczość, Autor zaliczył m.in. poziom konceptualizacji, brak legitymizacji, trudności ze znajdowaniem współpracowników oraz brak danych (ilościowych i jakościowych). Równocześnie jednak stwierdził on, że społeczna przedsiębiorczość jest atrakcyjnym badawczo obszarem – tworzącym szansę dla badaczy chcących poświęcić się tej problematyce.

W szóstym numerze półrocznika znalazły się dwa artykuły poświęcone problematyce spółdzielczości. A. Piechowski w artykule zatytułowanym Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna przypomina genezę zasad spółdzielczych obecnych w różnych prądach ideowych związanych z rozwojem historycznym spółdzielczości, ich ewolucję i próby skodyfikowania przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, aż do przyjęcia przezeń Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości w 1995 r.  Zdaniem Autora spółdzielczość jako element gospodarki społecznej i składowa społeczeństwa obywatelskiego może być efektywnym uzupełnieniem państwa, wolnego rynku, nadającym bardziej „ludzkie oblicze” efektom zglobalizowanej gospodarki.

Z kolei A. Michalik w artykule pt. Korzenie polskiej spółdzielczości a rozwój sektora spółdzielczego w III Rzeczypospolitej przedstawił analizę funkcjonowania organizacji spółdzielczych, które – wyrastając z doświadczeń czasów zaborów – dynamicznie rozwijały się w okresie dwudziestolecia międzywojennego, następnie próbowały znaleźć swoje miejsce w trudnej rzeczywistości PRL, aby po transformacji gospodarczej i politycznej lat 90. ponownie stanąć przed poważnym wyzwaniem, jakim jest wykorzystanie idei spółdzielczości do rozwiązywania współczesnych dylematów rozwojowych. Autor stoi na stanowisku, że spółdzielczość może mieć istotny wpływ na rozwój gospodarczy nie tylko lokalnych wspólnot, ale również całych regionów, prowadząc do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.

Fundamentem ekonomii społecznej są bez wątpienia więzi społeczne, współpraca i zaufanie. Pisze o nich J. Gagacki w tekście zatytułowanym Kapitał społeczny i kultura zaufania.

W części poświęconej omówieniu inicjatyw podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej  przedstawiono trzy teksty. P. Frączak i J.J. Wygnański w artykule Manifest Ekonomii Społecznej cztery lata później. Lekcje i wnioski na przyszłość dokonują bilansu aktualnej kondycji ekonomii społecznej
w Polsce. Tekst zasługuje na szczególną uwagę, m.in. ze względu na odbywający się obecnie proces tworzenia i konsultowania planów dotyczących nowego okresu programowania 2014–2020, do którego Autorzy również się odnoszą.

M. Bohdziewicz-Lulewicz przedstawia opis działań podejmowanych przez władze regionalne Małopolski w zakresie ekonomii społecznej, które przyjęły kształt Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w Małopolsce.

Ostatni z artykułów autorstwa L. Dzień-Skrzyńskiej jest poświecony ocenie efektywności szkoleń zawodowych przeprowadzanych wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W dziale Recenzje  M. Ćwiklicki dzieli się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi książki pod redakcją R. Downinga Canadian Public Policy and the Social Economy.

W Bibliotece tekstów klasycznych zamieszczono tłumaczenie ważnego tekstu A. NichollsaLegitymizacja przedsiębiorczości społecznej: izomorfizm refleksyjny w stadium preparadygmatu, w którym autor analizuje rozwój przedsiębiorczości społecznej z perspektywy teorii neoinstytucjonalnych.

Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Półrocznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.ekonomiaspoleczna.msap.pl, zakładka Półrocznik Ekonomia Społeczna.

źródłowww.ekonomiaspoleczna.pl