Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki
2013-07-03

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu – preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Na pożyczki przeznaczono 25 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ES Funduszu jest dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 50% lub 25% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 1,5% i 0,75% w skali roku), bez żadnych prowizji czy opłat dodatkowych.

Pożyczki z ES Funduszu przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą podmiotu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne
 • spółdzielnie pracy,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Podmioty, które chcą ubiegać się o pożyczkę muszą:

 • prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
 • zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej (w przeliczeniu na pełne etaty), osiągać roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln euro
 • nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Komu przysługuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli?

 • Spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • Podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
 • Podmioty, które zatrudniają nie mniej niż 50% pracowników: bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów odpowiadającym obszarem funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej:

 • Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50 zł
 • Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł
 • Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł
 • Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł
 • Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r.

ES Fundusz finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inżynierii finansowej dla rozwoju ekonomii społecznej”. Operatorem ES Funduszu jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, które wygrało w zeszłym roku przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przejdź do strony ES Funduszu >


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


autor: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych
źródło: ngo.pl