Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
KOWES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. ekonomii społecznej
2013-07-01
W związku z realizacją projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 ogłaszamy nabór ofert na realizację zadań specjalisty/ki ds. ekonomii społecznej.

Główne zadania specjalisty:

1)       rekrutacja uczestników/czek projektu (UP) zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz SzOP POKL;

2)       diagnoza potrzeb doradczych i szkoleniowych UP oraz opracowanie ścieżki wsparcia szkoleniowo-doradczego i ocena jego efektywności w ramach projektu;

3)       przygotowanie i prowadzenie ścieżki wsparcia UP oraz podmiotów ekonomii społecznej;

4)       udzielanie porad UP w zakresie zakładania, rejestracji oraz bieżącego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

5)       animowanie grup inicjatywnych podmiotów ekonomii społecznej;

6)       wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze realizacji projektu;

7)       systematyczny pomiar produktów projektu; przygotowanie okresowych informacji merytorycznych z realizowanych zadań (nie rzadziej niż na potrzeby wniosku o płatność).


Szczegółowy zakres zadań określono w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej lub elektronicznej należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia do 20 lipca 2013 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.