Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
KOWES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. szkoleń i doradztwa
2013-08-07
W związku z realizacją projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ogłaszamy nabór na realizację zadań specjalisty/ki ds. szkoleń i doradztwa.

Główne zadania specjalisty: analiza potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników/czek projektu (UP) oraz podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie planów działania; bieżący kontakt z doradcą i UP w celu wypracowania koncepcji współpracy PES -doradca oraz kontroli standardów realizacji usług doradczych i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Zleceniodawcy; organizacja szkoleń oraz kontrola ich przebiegu; przygotowanie zestawień udzielonego wsparcia na potrzeby wniosku o płatność; wprowadzanie danych do PEFS; właściwe dokumentowanie realizowanych zadań.

Szczegółowy zakres zadań określono w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej lub elektronicznej należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia do 27 sierpnia 2013 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.