Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
KOWES: zapytanie ofertowe - specjalista ds.wsparcia spółdzielni socjalnych
2013-08-07
W związku z realizacją projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ogłaszamy nabór ofert na realizację zadań specjalisty/ki ds. wsparcia spółdzielni socjalnych

Do głównych zadań specjalisty ds. wsparcia spółdzielni socjalnych będzie należała m.in. bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej uczestników/czek projektu (UP) ubiegających się o wsparcie finansowe, w tym formularzy zgłoszeniowych, wniosków o dofinansowanie/wsparcie pomostowe, harmonogramów wypłat, dokumentów rozliczeniowych; obsługa techniczno-administracyjna Komisji Oceny Planów; przygotowanie umów o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe z UP, którym Komisja Oceny Planów przyznała wsparcie; przygotowanie dyspozycji przelewu poszczególnych transz dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; rozliczanie przyznanego wsparcia finansowego – weryfikacja merytoryczna i finansowa dokumentów przedstawianych przez UP; przygotowanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis oraz wymaganych sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zadań określono w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej lub elektronicznej należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia do 27 sierpnia 2013 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym w załączniku.