Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przyszli założyciele spółdzielni socjalnych uczą się od najlepszych
2014-03-16
Grupa wójtów, burmistrzów i starostów z województwa kujawsko-pomorskiego wzięła udział w Warsztatach Wymiany Doświadczeń z włoskimi spółdzielcami.

Warsztaty odbyły się w dniach 9-13 marca w Trydencie w ramach Projektu „PWP do wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Ich współorganizatorem był Partner Projektu – Federazione Trentina della Cooperazione. 

Rezultatem realizacji Projektu będą nowe miejsca pracy powstające w gminach i powiatach zaangażowanych w Projekt. Grupy inicjatywne z Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia-Dobrzynia i Markowic przygotowują się do powołania spółdzielni socjalnych osób prawnych, które będą realizowały zlecenia na rzecz zakładających je jednostek samorządu terytorialnego. Równolegle w Projekcie przygotowywani są przyszli pracownicy spółdzielni, osoby bezrobotne, które zdobywają nowe kompetencje zawodowe podczas szkoleń, staży i sesji coachingowych.

Warsztaty w Trydencie miały na celu umożliwienie przedstawicielom JST zakładającym spółdzielnie skorzystania z włoskich doświadczeń w zakresie wykorzystywania spółdzielni socjalnych jako instrumentu systemu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Szczególnie interesujące pod tym kątem były warsztaty w Urzędzie Pracy Autonomicznej Prowincji Trydentu, podczas których urzędnicy wskazali szereg korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z partnerstwa administracji publicznej ze spółdzielniami socjalnymi w walce z bezrobociem. Polscy samorządowcy mieli okazję poznać szereg międzysektorowych programów i metod współpracy w obszarze realizacji usług użyteczności publicznej w prowincji Trydent.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty realizowane przez spółdzielnie socjalne łączące działalność gospodarczą i społeczną z działalnością o charakterze religijnym. Ciekawym typem partnerstw instytucji kościelnych ze spółdzielniami okazały się spółdzielnie socjalne S.P.E.S i Alisei (obie współprowadzą Dom Spokojnej Starości wraz z braćmi Sercanami) oraz Spółdzielnia Socjalna Villa Sant’Ignazio łącząca aktywność na rzecz społeczności lokalnej z działalnością rekolekcyjną.  Tego typu modele spółdzielcze posłużą jako inspiracja i dobra praktyka dla grupy inicjatywnej z Markowic, która planuje powołanie spółdzielni socjalnej z udziałem lokalnej parafii rzymsko-katolickiej. 

Program Warsztatów Wymiany Doświadczeń był bardzo intensywny – główną misją wyjazdu do Trydentu było poznanie jak największej ilości elementów włoskiego systemu spółdzielczości socjalnej. Uczestnicy mieli okazję poznać zarówno spółdzielnie socjalne typu A, skupiające się na realizacji na zlecenie samorządu usług społecznych, takich jak np. aktywizacja młodzieży, seniorów, działalność na rzecz osób bezdomnych (jak np. poznana bliżej Spółdzielnia Socjalna Villa Sant’Ignazio), jak i spółdzielnie socjalne typu B koncentrujące się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (jak np. odwiedzone przez uczestników spółdzielnie socjalne Alisei, S.P.E.S., Le Coste, Citta Alta). Jak podkreślali uczestnicy wyjazdu – daleko nam do rozbudowanego, ugruntowanego historycznie i stabilnego systemu spółdzielczości socjalnej, jaki można zaobserwować we Włoszech, jednak – od czegoś trzeba zacząć!