Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz w ustawie o spółdzielniach socjalnych
2015-08-07
Posiedzenie Sejmu z dnia 5 sierpnia okazało się bardzo istotne dla środowiska związanego z Ekonomią Społeczną i spółdzielczością. Wszystko za sprawą zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Wśród wprowadzonych zmian: skorygowano katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dokonano nowego zapisu dotyczącego zamówień publicznych.

Wśród wskazanych zmian:

W art. 2 skorygowano katalog osób uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym – założycieli spółdzielni:
– osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (osoby, które zakończyły udział w Centrum Integracji Społecznej lub w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej)

– osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oznacza że mogą to być osoby na umowach cywilno-prawnych!).
Uaktualniono także zapis o pomocy publicznej.

Wprowadzono również nowy zapis dotyczący zamówień publicznych (odnoszący się do zakupów poniżej 30 tys. euro):

Art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Sejm uchwalił zmiany, teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu. 

Źródło informacji: serwis Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych