Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
MPiPS: otwarty nabór partnerów
2015-08-17

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2015-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Jednocześnie DPP MPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania politykami publicznymi w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: malgorzata.saracyn@mpips.gov.ploraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 6 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru.
 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.pozytek.gov