Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: wydłużenie terminu składania ofert
2015-09-22

W trosce o zapewnienie pełnego terminu składania ofert, tj. w sposób zgodny z pkt 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy o wydłużeniu terminu składania wszystkich ofert na stanowiska w projekcie „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których dotyczyły ogłoszenia opublikowane w dniu 21 września 2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.spoldzielnie.org):

  1. Kierownika OWES;
  2. Doradcy kluczowego;
  3. Doradcy kluczowego biznesowego;
  4. Specjalisty ds. pomocy publicznej;
  5. Specjalisty ds. promocji PES;
  6. Specjalisty ds. informacji;
  7. Koordynatora działań partnerskich;
  8. Animatora partnerstw lokalnych;
  9. Koordynatora ds. inkubacji i wsparcia finansowego PS
  10. Specjalisty ds. monitoringu.
W zwiazku z powyższym termin składania ofert upływa 29 września o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.