Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt systemowy: zapytanie ofertowe
2014-10-13
W związku z realizacją projektu systemowego pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego przez UE w ramach zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację badań pn.:

1. „Analiza modeli finansowania spółdzielni socjalnych w nowym okresie programowania UE”
2. „Badania dot. dobrych praktyk UE w zakresie współpracy samorządów z przedsiębiorstwami społecznymi przy realizacji usług użyteczności publicznej”

Szczegóły dotyczace ofert znajduja się w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załaczniku. 

Termin składania ofert upływa 28 października 2014 r. o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiającego.

Pliki do pobrania