Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: ogłaszamy pierwszy nabór wniosków
2015-11-24
Ogłaszamy pierwszy nabór wniosków o bezzwrotne wsparcie inwestycyjne wraz z usługami towarzyszącymi na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Jednocześnie informujemy, że pierwszym kwartale 2016 roku planowany jest kolejny nabór.

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ REKRUTACJI DO CZĘŚCI DOTACYJNEJ

W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ (WOES)

NR RPWP.07.03.02-30-0002/15

 

Projekt WOES jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i współfinansowany jest przez ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorstwa społeczne/podmioty ekonomii społecznej zainteresowane finansowymi formami wsparcia (dotacja inwestycyjna wraz z usługami towarzyszącymi) serdecznie zapraszamy do złożenia odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście lub przesyłką pocztową w Biurze WOES przy ulicy ul. 3 Maja 26 w Koninie do dnia 8 grudnia 2015 roku do godz. 16.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do biura WOES.
 

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania do projektu - odpowiednio:

1.      Formularz rekrutacji dla osób fizycznych na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowym przedsiębiorstwie społecznym wraz z załącznikami;

2.      Formularz rekrutacji dla osób prawnych na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowym przedsiębiorstwie społecznym wraz z załącznikami;

3.      Formularz rekrutacji dla przedsiębiorstw społecznych na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wraz z załącznikami;

4.      Formularz rekrutacji dla podmiotów ekonomii społecznej na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Osoby i podmioty ekonomii społecznej chętne do udziału w projekcie powinny:

1.      Zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego,

2.      Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

Procedura rekrutacyjna składa się  z następujących etapów:

1.      Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami,

2.      Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów,

3.      Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, w tym z psychologiem i doradcą zawodowym,

4.      Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (ISW).

 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu  63 245 58 29 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie. Informacji ponadto udzielają:
 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Aleksandra Wojtaszek – specjalistka ds. ekonomii społecznej/animatorka

aleksandra.wojtaszek@spoldzielnie.org tel. 792 453 699

Anna Giżycka – animatorka

Anna.gizycka@gmail.com tel. 61 887 11 66

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org

tel. 665 999 097

Marek Gruchalski – specjalista ds. ekonomii społecznej/doradca kluczowy

marekgruchalski@gmail.com tel. 799 117 944


Uwaga! 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów zamieszczonych na stronie, odnoszących się do projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, w szczególności w przypadku zmiany zapisów dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu oraz zgodnie z ustalonymi w nim zasadami. Pliki do pobrania