Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce
2016-04-15
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt. "Wsparcie dla pomidów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce". Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 roku, w siedziebie Ministerstwa w Warszawie.
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Wzmacnianie kapitału ludzkiego oznacza w tym wypadku nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie. Tym samym przedsiębiorczość społeczna jest istotnym instrumentem integracji społecznej. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie kapitału społecznego. Większość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne ma związek z funkcjonowaniem wspólnoty lokalnej, wynika z jej potrzeb i potencjału, zgodnie z zasadą pomocniczości. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także – docelowo – do zwiększenia dostępności usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie. 

Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego. Zgłoszenia przyjmowane są do 18. kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona. 


Źródło: Departament Pożytku Publicznego