Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe dotyczące Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
2012-11-07
Zapytanie ofertowe dot. składania ofert na udzielenie gwarancji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu KOWES wraz z załącznikami

Poznań, 7 listopada 2012 r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące składania ofert na udzielenie gwarancji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2.
Poddziałanie 7.2.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wsparcie ekonomii społecznej.

 

 1. 1.       Zamawiający:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań

tel. + 48 61 887 11 66, fax + 48 + 48 61 887 11 66, email: biuro@spoldzielnie.org

NIP 782-22-73-377

 

 1. 2.       Tryb udzielenia zamówienia

2.1   Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z 14.08.2012r.

 1. 3.       Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Udzielenie gwarancji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

3.2.    Rodzaj zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV 66515411-7 – usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej.

 

 1. 4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4.1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej Projektem.

4.2.    Wymagania.

Zabezpieczenie umowy (wartość umowy na dzień 5.11.2012 r. wynosi 4 863 020,92 zł.) w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 1 044 910,50 zł. stanowiącą 150% najwyższej transzy (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych 50/100).  Okres poręczenia/gwarancji: od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Jednorazowa forma płatności.

 

4.3.    Termin wykonania zamówienia:

Wystawienie gwarancji powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu (jednak nie później niż 1 stycznia 2013r.). Objęcie gwarancją należytego wykonania umowy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30  czerwca 2015 r. z możliwością odstąpienia od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania gwarancji do czasu ostatecznego rozliczenia Projektu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2015r.

 

 1. 5.       Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

5.1.    Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5.3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.4.    Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 1. 6.       Wykaz oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca przedkłada:

-           oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy do niniejszego opisu, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. 7.       Kryteria oceny ofert

7.1.    Cena brutto (80 %):

-        oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 pkt.

-        pozostałe oferty punktowane są liniowo wg następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) × 5, gdzie: X= najniższa cena; Y= cena ocenianej oferty,

7.2.    Forma zabezpieczenia (20 %):

-        weksel – 15 pkt.

-        pozostałe formy zabezpieczenia (np. hipoteka, zabezpieczenie środków na koncie) – 5 pkt.

7.3.    Całkowita liczba punktów dla danego Oferenta obliczana jest według następującego wzoru:

P = (C * 80%) + (F*20%)

gdzie:

P – całkowita liczba punktów

C- liczba punktów za kryterium ceny

F – liczba punktów za kryterium formy zabezpieczenia

7.4.    Zwycięża oferta o największej liczbie przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów, decydującym wyznacznikiem wyboru Oferenta będzie liczba punktów zdobytych za kryterium ceny.

 

 

 1. 8.       Opis sposobu przygotowania ofert:

8.1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.2.    Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz „Oferta Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego.

8.3.    Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

8.4.    Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

8.5.    Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6.    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

8.7.    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

8.8.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 1. 9.       Forma, miejsce i termin składania ofert:

9.1.    Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej.

9.2.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

9.3.    Oferta musi zawierać (warunki minimalne): formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących Oferenta.

9.4.    Miejsce złożenia oferty: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1.

9.5.    Termin złożenia oferty dodnia: 21 listopada 2012 r., do godz. 16.00.

9.6.    Okres związania ofertą: 90 dni.

 

 1. 10.   Rozstrzygnięcie  postępowania

10.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2012 r.  w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 16:30.

10.2.Wybór najkorzystniejszej oferty  i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia
24 listopada 2012 r.  

10.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10.4.Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.spoldzielnie.org

 

 1. 11.   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

11.1.     Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu, były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

11.2.     W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

 

 1. 12.   Pozostałe informacje:

12.1.     Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty (wniosek o dofinansowanie projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, wzór umowy o dofinansowanie projektu, dokumenty finansowe Zamawiającego) dostępne są do pobrania w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1.

12.2.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tatiana Hapek, tatih@wp.eu, tel. + 48 883 452 600.

 

 

Wiceprezeska Zarządu

 

..........................................................

Jagoda Paluch