Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wycena pracy wolontariusza – członka Komisji Oceny Innowacji
2016-09-01
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym świadczenia usług wolontariackich polegających na uczestniczeniu w pracach Komisji Oceny Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usług wolontariackich polegających na uczestniczeniu w pracach Komisji Oceny Innowacji w związku z realizacją projektu „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mające na celu wyłonienie, na podstawie przyjętych w Projekcie kryteriów, 30 innowatorów społecznych, którzy otrzymają grant na wdrożenie innowacji społecznych adresowanych do osób oddalonych od rynku pracy.

Termin realizacji prac wolontariackich: od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r. Praca w Komisji Oceny Innowacji podzielona jest na cztery tury naboru. W każdej z czterech tur naboru liczba godzin pracy członka Komisji Oceny Innowacji wynosi min. 15 godzin. Miejscem realizacji wolontariatu jest Poznań.

Wolontariusz realizujący zadania członka Komisji Oceny Innowacji powinien spełniać następujące wymagania:
  1. wykształcenie wyższe lub udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.
  2. doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluowaniu innowacji społecznych, w obszarze badań społecznych, w obszarze integracji zawodowej lub w obszarze systemu wsparcia osób oddalonych od rynku pracy.
  3. wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą.
  4. potencjał techniczny niezbędny do wykonania usługi.
Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 15 września 2016 r. poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania oraz dołączenie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, które następnie należy przesłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.
Pliki do pobrania