Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – organizacja sesji design thinking
2016-11-02
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji czterech 7-godzinnych Design Thinking Jam dla uczestników Projektu „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania cenowego jest organizacja czterech 7-godzinnych Design Thinking Jam pod hasłem „Work for all” dla uczestników Projektu „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W każdym z czterech Design Thinking Jam udział weźmie 15 osób. Uczestnicy podczas Design Thinking Jam pracować będą w min. 3 interdycyplinarnych zespołach. Każdy zespół powinien otrzymać wsparcie dedykowanego mu moderatora.

Cele szczegółowe realizacji usługi:
- wzrost wiedzy uczestników na temat metodologii Design Thinking i jej zastosowań
- zainspirowanie uczestników do wypracowywania nowych kierunków rozwoju swoich innowacyjnych pomysłów
- umożliwienie uczestnikom doświadczenia potencjału metody Design Thinking w obszarze aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy
- umożliwienie uczestnikom spojrzenia na proponowane rozwiązanie oczami użytkowników
- zmotywowanie uczestników do działania
- uwolnienie potencjału kreatywnego uczestników
- wzrost wiedzy, doświadczenia i umiejętności uczestników w obszarze generowania innowacyjnych rozwiązań
- wygenerowanie ok. 100 pomysłów oraz stworzenie prototypów wybranych rozwiązań
- wzrost wiedzy uczestników na temat systematyzacji procesu tworzenia innowacji społecznych i nabycie przez nich doświadczenia w tej sferze
- rozwój wiedzy, doświadczenia i umiejętności uczestników w obszarze efektywnej współpracy.

Usługa powinna każdorazowo obejmować co najmniej następujące elementy:
- przygotowanie i realizację programu Design Thinking Jam
- zapewnienie wynagrodzenia dla moderatorów (w tym co najmniej głównego prowadzącego i 2 moderatorów pomocniczych wspierających poszczególne zespoły)
- przygotowanie cateringu dla uczestników obejmującego przerwę kawową (kawa, herbata, woda, ciastka) oraz ciepły lunch wraz z napojem
- wynajem sali zapewniającej komfort pracy i dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami
- stworzenie person obejmujące przeprowadzenie niezbędnych wywiadów i researchu
- zapewnienie wszelkich materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji Design Thinking Jam.

Szacunkowe terminy realizacji poszczególnych Design Thinking Jam:
- dla uczestników I tury naboru zgłoszeń: dn. 19 grudnia 2016 r.
- dla uczestników II tury naboru zgłoszeń: 1 dzień uzgodniony między zleconiodawcą
a zleceniobiorcą między dn. 1 marca a 31 marca 2017 r.
- dla uczestników III tury zgłoszeń: 1 dzień uzgodniony między zleconiodawcą
a zleceniobiorcą między dn. 1 października a 31 października 2017 r.
- dla uczestników IV tury zgłoszeń: 1 dzień uzgodniony między zleconiodawcą
a zleceniobiorcą między dn. 2 stycznia a 31 stycznia 2018 r.

Miejsce realizacji: w zależności od lokalizacji wyłonionych innowatorów społecznych

Wykonawca usługi powinien spełniać następujące kryteria:
- posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji Design Thinking Jam dla min. 10 różnych podmiotów
- dysponowanie moderatorem z min. 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu Design Thinking Jam
- dysponowanie dwoma moderatorami pomocniczymi, którzy ukończyli kurs moderatora Design Thinking oraz przeprowadzili min. 3 warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking
- dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi.


Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 10 listopada 2016 r. poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.
Pliki do pobrania