Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: IV tura naboru zgłoszeń - ogłoszenie o naborze
2017-10-23
Odkrywaj nowe możliwości na rynku pracy! Ogłaszamy IV turę naboru do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany”. Projekt służy aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekujemy gotowych pomysłów, a zaangażowania i znajomości sytuacji wybranej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2017 r.!
Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 43 tys. zł, a maksymalna to 100 tys. zł.

Formularze rekrutacyjne

23 października 2017 r. ogłaszamy czwartą, ostatnią turę naboru do Inkubatora. To zatem ostatnia szansa, żeby skorzystać z możliwości naszego wsparcia! Zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych! Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać w jednej turze jedno zgłoszenie. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 3 osób.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań. Nie oczekujemy na tym etapie gotowych rozwiązań.

3. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 23:59. Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza elektronicznego pod następujący adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań

Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres. Przy drukowaniu formularza należy zwrócić uwagę, żeby znaki znajdujące się w nagłówku i stopce były wydrukowane w całości i czytelnie.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W przypadku uchybień innowator zostanie poproszony o ich poprawienie. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie www.spoldzielnie.org. Zgłoszenia, które przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W efekcie około 30 wybranych innowatorów zostanie zaproszonych do etapu rozmów rekrutacyjnych z Komisją Oceny Innowacji. Te rozmowy zadecydują o zakwalifikowaniu 15 najlepszych zgłoszeń do Inkubatora Innowacji Społecznych.

5. Na czym będzie polegała rozmowa z Komisją?

Członkowie Komisji Oceny Innowacji przeprowadzą rozmowy ze zgłaszającymi się innowatorami na początku stycznia 2018 r. Rozmowa zwykle trwa około 20 minut i przeprowadzana jest telefonicznie. Celem rozmów jest lepsze poznanie innowatorów, ich doświadczeń, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Na tym etapie dla Komisji najważniejszy będzie potencjał innowatorów do wdrażania nowych rozwiązań. Nie oczekujemy przedstawiania gotowych pomysłów – na ich opracowanie przyjdzie czas podczas współpracy innowatorów ze specjalistami z Inkubatora. W efekcie w styczniu 2018 r. powstaną listy rankingowe zgłoszeń. 15 innowatorów zostanie zaproszonych do dalszej współpracy, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zastanawiasz się nad zgłoszeniem? Masz pytania? Chcesz coś skonsultować? Odezwij się do nas!

Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie www.spoldzielnie.org. W listopadzie zorganizujemy ponadto bezpłatne warsztaty, podczas których będzie można poznać metodologię Design Thinking i osobiście porozmawiać z kadrą Inkubatora.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych".


Pliki do pobrania