Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Ogłoszenie o naborze
2018-04-27
Zlikwidujmy bariery na rynku pracy! Ogłaszamy nabór uzupełniający do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany” wspierającego inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Rekrutacja ma formę naboru ciągłego do wyczerpania dostępnej puli grantów.

Polski rynek pracy dla wielu osób w trudnej sytuacji wciąż pozostaje niedostępny. Niewidzialne bariery tkwią w ludziach, mechanizmach czy w otoczeniu. Czasem wystarczyłaby jednak drobna zmiana, dobrze nakierowane działanie, żeby te bariery zlikwidować.

W Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany" poszukujemy ludzi, organizacji, instytucji i firm, które w swojej działalności obserwują pojawianie się barier wymagających nowego podejścia. Innowatorzy mogą liczyć w Inkubatorze na wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie trzeba mieć od razu gotowego pomysłu. Liczy się przede wszystkim zaangażowanie i znajomość specyficznej sytuacji wybranej grupy.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają następnie granty na półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 43 tys. zł, a maksymalna to 100 tys. zł.

Nabór ma formę ciągłą do wyczerpania puli grantów. Nie ma wyznaczonego czasu na przygotowanie Projektów Innowacji po przyjęciu do Inkubatora. Innowatorzy mają do dyspozycji możliwość wsparcia doradców specjalistycznych i Mentorów Innowacji.

Formularze rekrutacyjne

27 kwietnia 2018 r. ogłaszamy rozpoczęcie naboru uzupełniającego do Inkubatora.

Zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych! Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać podczas naboru jedno zgłoszenie, które może wcześniej skonsultować z kadrą Inkubatora. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 3 osób.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań. Nie oczekujemy na tym etapie gotowych rozwiązań.

3. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org. Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza elektronicznego pod następujący adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań

Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres. Przy drukowaniu formularza należy zwrócić uwagę, żeby znaki znajdujące się w nagłówku i stopce były wydrukowane w całości i czytelnie.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W przypadku uchybień innowator zostanie poproszony o ich poprawienie. Wyniki oceny formalnej będą publikowane na bieżąco na stronie www.spoldzielnie.org. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ten etap, będą poddawane ocenie merytorycznej przedstawionych w formularzu treści. Pozytywna ocena Komisji będzie oznaczała przyjęcie do Inkubatora.
 

Chcesz wiedzieć więcej?


Zastanawiasz się nad zgłoszeniem? Masz pytania? Chcesz coś skonsultować? Odezwij się do nas!

Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie www.spoldzielnie.org.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych".
Pliki do pobrania