Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen.
2019-01-09
Przedstawiamy naszą najnowszą publikację. Podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na zdefiniowane w trakcie realizacji projektu Społecznie przede wszystkim problemy w związku z realizacją zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych. 

"Z dniem 28 lipca 2016 r. weszła w życie przeważająca część przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020 z późn. zm.) (dalej: „Nowelizacja PZP”) wdrażającej do krajowego porządku prawnego unormowania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Wśród głównych celów, jakie przyświecały wprowadzanym tą ustawą zmianom – obok zwiększenia efektywności wydatków publicznych i ułatwienia udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zamówieniach publicznych – leżało umożliwienie zamawiającym lepszego wykorzystania zamówień publicznych dla wsparcia wspólnych celów społecznych1. W szczególności dotyczy to rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu." (podręcznik: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen, Poznań, 2018)W publikacji można znaleźć m.in. krótkie zestawienie wszystkich aktów prawnych mających wpływ na obecne przepisy, regulacje PZP, opis rozwiązań organizacyjnych związanych z zamówieniami publicznymi. Wśród nich m.in. wskazanie możliwych rozwiązań wsparcia zamawiających i wykonawców, opis wewnętrznych uregulowania zasad udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień. Znajduje się w niej również opis stosowania rozwiązań prospołecznych przy udzielaniu zamówień niepodlegających PZP. Dotyczy to głównie zamówień niepodlegających PZP ze względu na ich niewielką wartość jak i tych wyłączonych z PZP ze względu na przedmiot lub cel zamówienia.

Specjaliści projektu Społecznie przede wszystkim wskazali w podręczniku takie rozwiązania jak możliwość dzielenia zamówienia na części, dopuszczenie składania ofert częściowych oraz stosowanie dialogu technicznego (procedura służąca wyjaśnianiu wątpliwości jeszcze przed rozpoczęciem postępowania).
 
Bardzo ważną część publikacji stanowi opis stosowania klauzul – zawierający szczegółowe wskazania jakie klauzule i w jaki sposób  można w postępowaniu zastosować.   
Wśród nich:
Zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. 2 i ust. 2a PZP);
Aspekty społeczne związane z realizacją zamówień (art. 29 ust. 4 PZP) w tym wymagania dotyczące treści SIWZ (art. 36 ust. 2 pkt 9 PZP);
Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
Aspekty społeczne jako kryteria oceny ofert.

 
W opracowaniu można znaleźć również instrukcję dla zamawiających:
"(...) instrukcja zawiera przykładowe postanowienia, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów JST oraz przy przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Przykłady te muszą być każdorazowo przeanalizowane pod kątem możliwości zastosowania w konkretnej sprawie. Podane przykłady nie mają charakteru wyczerpującego – zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest stosowanie także innych rozwiązań prospołecznych." (podręcznik: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen, Poznań, 2018)

Opracowanie zawiera również przykładowy program szkoleń dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych, w tym stosowanie w nich klauzul społecznych.

Serdecznie polecamy! 

Pliki do pobrania