Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Kredyty i pożyczki dedykowane PES - bank BGK
2019-01-24
"Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych*, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł."
Wniosek o udzielenie gwarancji PES może składać w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową (możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami).
Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

Kwota gwarancji

Wysokość pojedynczej gwarancji może sięgać nawet 500 tys. złotych. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki (bez odsetek i innych kosztów związanych z kredytem/pożyczką).

Gwarancja - na jaki okres czasu? 

Gwarancje mogą być udzielane na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 miesiące, wynoszący maksymalnie 102 miesiące dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe (na bieżącą działalność PES) oraz maksymalnie 123 miesiące w przypadku gwarancji do kredytów inwestycyjnych.

Prowizja

Jednorazowo płatna prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,5 proc. kwoty gwarancji.
*Zrzeszone Banki Spółdzielcze na podstawie zawartej przez Bank Polskiej Spółdzielczości umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mają możliwość udzielania Klientom posiadającym status przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji PES.


źródło: bankbps.pl