Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – usługi eksperta ds. badań i konsultacji
2018-12-20
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usług eksperta ds. badań i konsultacji w ramach Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania cenowego jest realizacja zadań eksperta ds. badań i konsultacji obejmująca:
- opracowanie i realizacja wymagań merytorycznych odnoszących się do badań i konsultacji mających na celu przygotowanie  modeli przedsiębiorstw o charakterze usługowym, realizujących wiązki usług skierowane do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin,
- konsultowanie planów/programów/konspektów  poszczególnych działań badawczo-konsultacyjnych oraz wykorzystywanych narzędzi badawczych pod kątem ich użyteczności oraz  zgodności z założeniami Projektu,
- weryfikacja raportów z poszczególnych działań badawczo-konsultacyjnych pod kątem ich jakości i użyteczności,
- gromadzenie, przetwarzanie i weryfikacja całości danych z procesu konsultacyjnego celem ich wykorzystania przy opracowywaniu modeli,
- weryfikacja treści merytorycznych wstępnych wersji modeli pod kątem zgodności z założeniami oraz wnioskami i rekomendacjami z badań i konsultacji,
- wsparcie merytoryczne procesu animacji relacji z interesariuszami procesu badawczo-konsultacyjnego oraz wypracowywaniu partycypacyjnej formuły konsultacji,
- wsparcie merytoryczne ewaluacji on-going procesu powstawania modeli, w szczególności w zakresie weryfikacji spójności i jakości całości procesu badawczo-konsultacyjnego oraz wdrażania koniecznych modyfikacji zgodnie z wnioskami z ewaluacji.
 

Terminy realizacji zadań: 2.01.19 - 30.06.19 r.
Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska.
 
Wykonawca usługi powinien spełniać następujące kryteria:
 
  1. Posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w realizacji działań służących wypracowaniu modelowych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej
  2. Posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej lub usług z obszaru rozwoju lokalnego
  3. Ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunku socjologia lub pokrewnym, w którego programie znajduje się realizacja badań społecznych
  4. Posiadanie udokumentowanego dorobku w realizacji badań społecznych
 
Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 31 grudnia, do godz. 16.00 poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.
 
Pliki do pobrania