Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Organizacje non-profit w 2017 r. - GUS
2019-02-11
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny przedstawiają opracowanie: Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r. 
W raporcie m.in.  dane dotyczące działalności organizacji pozarządowych, sytuacji finansowej oraz charakterystyka zatrudnienia w NGO. Opracowanie wskazuje również opinie i oceny organizacji non-profit w stosunku do usług OWES. 
"W 2017 r. aktywną działalność prowadziło 91,9 tys. organizacji non-profit, które zaliczono do zbiorowości podmiotów ekonomii społecznej, o blisko 1,0 tys. więcej niż w 2016 r. Wśród nich największą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (80,5%), a następnie fundacje (15,5%)."

Jak wskazuje analiza większość podmiotów ekonomii społecznej w 2017 roku prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową (69,7%). Znacznie mniej podmiotów prowadziło działalność gospodarczą - (5,8%). Jednocześnie jedynie 3,3% świadczyło usługi zarówno w ramach odpłatnej działalności statutowej, jak i prowadziło działalność gospodarczą.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

"W 2017 r. z usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej skorzystało w skali kraju 2,7 tys. podmiotów, co stanowiło 2,9% ogółu organizacji non-profit. Najczęściej ze wsparcia OWES korzystały jednostki z województw: śląskiego (7,8% organizacji działających w tym regionie), zachodniopomorskiego (7,7%), warmińsko-mazurskiego (4,6%), lubuskiego (4,3%) oraz łódzkiego (4,1%). Z kolei najniższy odsetek podmiotów współpracujących z OWES charakteryzował województwo opolskie – 0,4%."

Mapa 1: Odsetek organizacji non-profit korzystających z usług OWES według województw i regionów w 2017 r.

"Ze względu na dziedzinę działalności podmiotu, najczęściej po usługi oferowane przez OWES sięgały organizacje zajmujące się rynkiem pracy i aktywizacją zawodową (8,0% spośród wszystkich działających w tym obszarze jednostek), ochroną środowiska (7,5%) oraz pomocą społeczną i humanitarną (6,6%)."

Organizacje współpracujące z OWES, najczęściej korzystały z usług OWES jak:

szkolenia - 67,8% (w tym 15,8% uczestniczyło w szkoleniach dotyczących działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej)

doradztwo - 48,5% (w tym 20,5% sięgających po indywidualne doradztwo biznesowe).

"Ze wsparcia finansowego, czyli dotacji na stworzenie miejsca pracy lub wsparcia pomostowego, skorzystało 13,0% organizacji. Najrzadziej wymieniana była pomoc w sieciowaniu z innymi podmiotami ekonomii społecznej (8,8%)."

"Zdecydowana większość podmiotów korzystających ze wsparcia OWES pozytywnie oceniła jakość tego typu usług, 53,3% - jako bardzo dobrą, 43,7% - jako raczej dobrą, czyli łącznie 97,0% organizacji."

Jednocześnie twórcy opracowania wskazują, że prawie połowa badanych oceniła, że bez wsparcia OWES ich sytuacja w 2017 roku byłaby gorsza. 


Zatrudnianie

"W 2017 r. 14,4% organizacji non-profit zatrudniało pracowników etatowych."

"Na koniec 2017 r. organizacje non-profit zatrudniały na podstawie stosunku pracy łącznie 158,6 tys. osób, w tym dla 133,2 tys. było to główne miejsce pracy. Liczba osób zatrudnionych była o 1,6 tys. wyższa niż w 2016 r."

Mapa 1: Odsetek kobiet oraz odsetek osób niepełnosprawnych wśród pracowników etatowych zatrudnionych w organizacjach non-profit według rodzaju organizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Struktura zatrudnienia kobiet w NGO na podstawie badania wskazuje, że kobiety stanowią około 3/4 ogółu etatowych pracowników w organizacjach non-profit.

"Szczególnie wysoki udział kobiet wśród osób zatrudnionych odnotowano w społecznych podmiotach wyznaniowych (80,7%), a także w organizacjach działających w zakresie ochrony zdrowia (81,0%), edukacji i wychowania (79,4%) lub pomocy społecznej i humanitarnej (79,1%)."

Natomiast wśród NGO osoby z niepełnosprawnościami (na koniec grudnia 2017 roku) zatrudniało 2,6% ogółu organizacji pozarządowych, co stanowiło ponad 20% organizacji zatrudniających na podstawie stosunku pracy. Jednocześnie pracownicy z niepełnosprawnością stanowili 6,7% ogółu etatowych pracowników organizacji non-profit.

"Posiadanie na koniec 2017 r. pracowników, którzy w momencie podjęcia zatrudnienia w organizacji non-profit przynależeli do jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zadeklarowało 18,9% podmiotów (...)" Wśród tych osób (osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym) dominowały osoby z niepełnosprawnościami - 81,8%.

Co w przyszłości?

"Większość organizacji non-profit prognozowała, że ich sytuacja finansowa nie zmieni się w 2018 r. w stosunku do 2017 r. (72,7%). W pozostałych przypadkach częściej deklarowano, że sytuacja w tym obszarze poprawi się (18,2%) niż pogorszy (9,1%)."

"Deklaracje organizacji non-profit wskazują na planowane niewielkie zmiany w zatrudnieniu w 2018 r. Niespełna 5,0% podmiotów zadeklarowało, że zatrudnienie w organizacji wzrośnie, a 1,3% przewidywało zmniejszenie liczby osób pracujących. Zwiększenie zatrudnienia prognozowały ponownie najczęściej organizacje korzystające z usług OWES (17,4%). Największy udział przewidujących obniżenie liczby osób zatrudnionych odnotowano wśród społecznych podmiotów wyznaniowych (6,3%)."Pełny tekst opracowania - Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Badanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego pt. Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Źródło informacji: GUS