Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie odpowiedzialny Wrocław - rezultaty Projektu!
2019-02-19
Pracujemy na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamówień również poza Wielkopolską. Poznajcie dobre praktyki w zakresie wypracowania i wdrożenia modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej z Wrocławia. Zadanie realizowane w ramach partnerskiego Projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław. 
Projekt Społecznie odpowiedzialny Wrocław zakładał wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej LPRES). Projekt Społecznie odpowiedzialny Wrocław był realizowany w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie z Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni SocjalnychWrocławską Spółdzielnią SocjalnąGminą Wrocław oraz z włoskim partnerem Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar Romero. 

Działania w ramach Projektu pozwoliły do opracowania dokumentu Lokalnego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia. Program został przygotowany przez Zespół przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek organizacyjnych, w tym Wrocławskiego Centrum Integracji, spółek komunalnych oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Rolą naszego Stowarzyszenia było wsparcie działań wiedzą ekspercką w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce i za granicą. Odpowiadaliśmy również za adaptację rozwiązania ponadnarodowego. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocław określa jakie rozwiązania po stronie wrocławskiego samorządu należy wprowadzić, aby zrealizować następujące założenia: 

• zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw społecznych,

• tworzenie miejsc pracy dla osób doświadczających wykluczenia społecznego

• włączenie obywateli w realizację usług na rzecz miasta

• optymalizowanie wydatków publicznych poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia

• rozwijanie więzi społeczności lokalnych i lepsze wykorzystanie kapitału społecznego

• wzmocnienie postaw społecznie odpowiedzialnych wśród przedsiębiorców.


Korzyści LPRES

Wśród najważniejszych korzyści wdrożenia Programu twórcy wskazują na:

  • Wzrost zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
"Wzrost zatrudnienia wśród osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi ekonomii społecznej (często lokalnemu w stosunku do siedziby Zamawiającego) związane jest z zatrudlata miesiące Zasiłki łączna suma koszt utrzymania osoby bezrobotnej 20 12 627,00 150 480,00 wpłaty do budżetu daniny publiczne wpłacane do budżetu 20 12 933,32 223 997,28 całkowity koszt zaniechania aktywizacji zawodowej 1 osoby 374 477,28 Społecznie Odpowiedzialny Wrocław Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia > 10 < nieniem do realizacji umowy osób pochodzących z tego samego terenu, co Zamawiający, powodując spadek bezrobocia na danym obszarze oraz zmniejszenie kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych."
  • Wzmocnienie lokalnego rynku
"Lepsza redystrybucja podatków z tytułu PIT I CIT, które zostają w Gminie w związku z tym, iż zlecenie wykonuje lokalny Wykonawca, a pracownicy u niego zatrudnieni odprowadzają podatki zgodnie z miejscem zamieszkani tj. we Wrocławiu."
  • Wsparcie systemu pomocy społecznej
"Zmniejszenie świadczeń pomocy społecznej wypłacanych osobom trwale bezrobotnym, co umożliwi relokację środków pomocy społecznej na inne niezbędne cele, związane choćby z kwestiami demograficznymi, a wymagające doinwestowania w polityce miejskiej."
  • Działanie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej
"Poprawa funkcjonowania grup defaworyzowanych na rynku pracy. Udzielanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przynosi bardzo istotną „wartość dodaną” polegającą na tym, że osoby do tej pory wykluczone czy też marginalizowane społecznie i/lub zawodowo mają możliwość powrotu do społeczeństwa i aktywnego w nim zaistnienia. Będzie to możliwe jedynie dzięki podjęciu przez nie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi użyteczności publicznej zlecane przez jednostki miejsce w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień."
  • Promocja dobrych praktyk w zakresie społecznie odpowiedzialnych działań w lokalnym biznesie
"Promocja przedsiębiorców, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób społecznie marginalizowanych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne mogą w znaczący sposób korzystnie wpływać na lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności pozwalają promować i wspierać tych, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób społecznie marginalizowanych."
  •  Wzmocnienie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej
"Zwiększenie stabilności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie stabilnego rynku realizacji zadań publicznych. Zapewni to możliwość nie tylko utrzymania, ale i wzrostu zatrudnienia, jak również wzrostu wynagrodzeń, bo stworzy dobrej jakości miejsca pracy."

Cele Programu

Cel. 1. Zwiększenie współpracy samorządu i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej, zlecanych dzięki stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;

Cel. 2. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, umożliwiających rozwój usług użyteczności publicznej

Cel. 3. Włączenie mieszkańców Wrocławia mających trudności na rynku pracy w proces realizacji usług użyteczności publicznej


"Wrocław jako społecznie odpowiedzialny samorząd zamierza rozwijać wsparcie dla firm i podmiotów ekonomii społecznej, które do realizacji usług zalecanych przez miasto zatrudniać będzie osoby mające problem z aktywizacją zawodową. Dzięki klauzulom społecznym w zamówieniach publicznych, możliwe będzie wspierania polityki zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach." (LPRES miasta Wrocław)


Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dostępny tutaj

Polecamy również Przewodnik po LPRES po modelu Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia, który stanowi uzupełnienia LPRES Wrocław

Podstawa prawna

Dodatkowo warto wskazać, że wynikiem działań Projektu* były dwa zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia:

• Zarządzenie Nr 10639/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określanej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (wraz z załączonym regulaminem) oraz

• Zarządzenie Nr 10640/18 Prezydenta Wrocławia dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia.


*Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Dodatkowe informacje:

Portal Wrocław rozmawia - Ekonomia Społeczna UM Wrocław

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia

Przewodnik po modelu Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacja o projekcie - Społecznie odpowiedzialny Wrocław