Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – przygotowanie studium przypadku
2019-03-04
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji studium przypadku podmiotu ekonomii społecznej w ramach Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania cenowego jest realizacja studium przypadku obejmującego co najmniej następujące zagadnienia:

1. Podmiot ekonomii społecznej w społeczności lokalnej – analiza
- szczegółowy opis modelu PES – jego biznesplanu, wizji, misji, strategii działania, struktury organizacyjnej i genezy powstania (monografia PES)
- szczegółowy opis skali, zakresu i specyfiki realizowanych usług społecznych/usług związanych z rozwojem lokalnym, sposobów dostarczania usług, odpowiadania na potrzeby odbiorców (monografie usług)
- analiza roli i znaczenia usług społecznych/usług związanych z rozwojem lokalnym realizowanych przez dany podmiot ekonomii społecznej w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych w społeczności lokalnej
- szczegółowa analiza modelu finansowania realizacji poszczególnych usług, z podziałem na typy usług i ich źródła finansowania (środki publiczne, prywatne własne, prywatne odbiorców usług i inne) połączona z analizą wpływu łączenia usług w wiązki (pakiety) na ich sposób organizowania i finansowania

2. Analiza SWOT podmiotu ekonomii społecznej jako dostawcy usług społecznych/usług związanych z rozwojem lokalnym:
- analiza mocnych stron przedsięwzięcia, wypracowanych dobrych praktyk, możliwych inspiracji dla podobnych działań, przyczyn kluczowych sukcesów PES
- analiza wyzwań związanych z dostarczaniem usług społecznych/usług związanych z rozwojem lokalnym oraz stosowanych sposobów radzenia sobie z trudnościami na przykładzie doświadczeń danego podmiotu ekonomii społecznej
- analiza słabych stron przedsięwzięcia, powodów poniesionych porażek
- analiza otoczenia podmiotu ekonomii społecznej z punktu widzenia potencjalnych szans i zagrożeń dla realizacji misji, wizji i strategii PES

3.   Modus operandi dla przyszłych użytkowników analogicznych modeli działania podmiotu ekonomii społecznej – wnioski i rekomendacje:
- opis kroków wdrożeniowych, które zostały podjęte w społeczności lokalnej w celu uruchomienia i rozwoju przedsięwzięcia, kamieni milowych, działań ze strony konkretnych interesariuszy
- opis wypracowanych kluczowych standardów realizacji usług społecznych/usług związanych z rozwojem lokalnym
- ewaluacja przyjętych założeń dotyczących strategii działania PES w celu przedstawienia wniosków, rekomendacji i zaleceń dla przyszłych użytkowników analogicznych modeli

Terminy realizacji zadań: 25.03.19 - 30.06.19 r.
Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska.
 
Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 12 marca 2019 r., do godz. 16.00 poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.

 
Pliki do pobrania