Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
30 innowacji projektu Małe Wielkie Zmiany
2019-07-01
30 autorów/autorek najlepszych pomysłów w ramach projektu MWZ, którym powierzyliśmy grant, przez 6 miesięcvy testowało swoje projekty, by stworzyć najlepsze innowacje. Powstało 30 nowych rozwiązań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych - poznajcie wszystkie!

 • Innowator: Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA
Tytuł innowacji: „PRACA NA POTENCJAŁACH, POTENCJAŁEM DO PRACY”

Projekt wspierający osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców. Innowacja polegała na wypracowaniu pakietu rozwiązań budujących świadomość potrzeb i potencjału osób ze spektrum autyzmu u ich rodziców/opiekunów, a także sposobów rozwiązywania problemów związanych z ich aktywizacją zawodową.
 
 • Innowator: Wrocławska Spółdzielnia Socjalna
Tytuł innowacji: „Patent na pracę”

Projekt kierowany do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, mających problemy z podjęciem i utrzymaniem pracy, doświadczających wielu sprzężonych ze sobą trudności w procesie integracji społecznej i zawodowej. Innowacja polega na opracowaniu modelu wsparcia metodą towarzyszenia, pozwalającego wskazanym adresatom utrzymywać motywację do rozwoju, rozwiązywania problemów i utrzymania stałego zatrudnienia. Model pt. „Patent na pracę” składa się z 5 elementów:

1. Wsparcie Akompaniatora realizowane metodą towarzyszenia
2. Kwestionariusz oceny potencjału społeczno – zawodowego stanowiący podstawę do rozpoczęcia pracy z Akompaniatorem
3. Trening pracy zespołowej wspierający proces zmiany postaw
4. Vademecum pomocy instytucjonalnej i specjalistycznej dla Akompaniatora
5. Kwestionariusz do monitorowania i utrzymania efektów zatrudnienia przez Akompaniatora
 
 • Innowator: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tytuł innowacji: Z więzienia do pracy

Innowacja kierowana do osób opuszczających zakłady karne. Projekt zakłada wypracowanie mechanizmu wsparcia osób opuszczających zakłady karne, które nie chcą wracać do środowisk, w których są szczególnie narażone na powrót do recydywy, składający się z następujących elementów:
1. Przygotowanie już w więzieniu do udziału w programie
2. Mieszkanie treningowe z uczestnikami programu i opiekunem po opuszczeniu zakładu karnego
3. Integracja zawodowa w przygotowanym miejscu pracy
4. Inne niezbędne instrumenty wsparcia procesu integracji społecznej i zawodowej (szkolenia zawodowe, coaching, doradztwo zawodowe, wsparcie środowiskowe)

 • Innowator: Centrum Integracji Społecznej w Ustce
Tytuł innowacji: Dług to nie wróg
 
Innowacja kierowana do osób posiadających egzekucję komorniczą, głównie z powodu zadłużeń alimentacyjnych, które w związku z tym nie podejmują aktywności zawodowej. Przede wszystkim aktualni i byli uczestnicy centrum integracji społecznej.
Innowacja polega na przygotowaniu ścieżki aktywizacji zawodowej dłużników, uczestników Centrów Integracji Społecznej, opartej o pracę nad motywacją wewnętrzną dłużników do podjęcia legalnej pracy i spłacania długów oraz stworzenie im warunków zewnętrznych poprzez wdrożenie modelu negocjacji z wierzycielami i opracowania planu spłaty długu. Jej najważniejszymi elementami są:
+ model asystentury dla osoby zadłużonej, wspierającej w realizacji celu
+ model współpracy z interesariuszami: komornik, OPS, ZUS, urząd skarbowy
+ warsztaty motywujące do podejmowania pracy i spłacania długów
+ mediacje między dłużnikiem a wierzycielem
+ wsparcie w odbudowywaniu więzi
+ wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, zawodowe)

 • Innowator: Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
Tytuł innowacji: równoWAŻNI
 
Innowacja kierowana do osób pozostających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (16-25 lat) oraz pracowników  w wieku przedemerytalnym
Model współpracy pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej (a także innymi interesariuszami) a podmiotami rynkowymi, dzięki której docelowi adresaci (osoby z pieczy zastępczej oraz osoby w wieku przedemerytalnym) mogą budować edukacyjno-wpierającą wzajemną relację. Model skoncentrowany jest wokół realnych, krótkoterminowych mikroprojektów zawodowych realizowanych w dwuosobowych teamach złożonych z wychowanka pieczy zastępczej oraz odpowiednio przygotowanego mentora-pracownika 50+.

 • Innowator: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
Tytuł innowacji: Czytamy - Rozumiemy - Pracujemy

Innowacja skierowana do Romów bez wykształcenia lub z niewystarczającym wykształceniem, niepotrafiących czytać lub rozumieć treści pisanych. W szczególności są to matki niemogące kontynuować nauki z powodu wczesnego zamążpójścia i wychowywania dzieci, osoby dojrzałe, które w młodości z różnych powodów przerwały naukę lub jej wcale nie podjęły.
Projekt zakłada stworzenie Innowacyjnego programu dydaktycznego z zakresu nauki czytania i rozumienia treści pisanych dostosowany do potrzeb Romów, nastawiony na treści umożliwiające rozwiązanie problemów pojawiających się przy podejmowaniu i utrzymaniu pracy, niwelujący dotychczasowe bariery rynku pracy doświadczane przez Romów.
 
 • Innowator: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK
Tytuł innowacji: „Niewidzialna Siła Robocza”

Innowacja kierowana do Cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce, pracujących nielegalnie lub poszukujących pracy w sektorze opiekuńczym (w pracy w obszarze opieki nad osobami starszymi oraz opieki nad dziećmi, opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi).
Projekt zakłada stworzenie systemu wsparcia dla osób z grupy docelowej obejmujący:
A) Podniesienie poziomu wiedzy o swoich prawach i możliwościach rozwoju poprzez stworzenie Poradnika
B) Metodę społecznej animacji i aktywizacji grupy docelowej, aby zyskać jej zaufanie i zminimalizować lęki
C) Metodę wsparcia grupy docelowej przy wdrażaniu treści Poradnika
 
 • Innowator: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Tytuł innowacji: Z pasji do pracy

Innowacja kierowana do osób niepracujących, oddalonych od rynku pracy osoby z zaburzeniami/chorobami psychicznymi, które po okresie leczenia i terapii powinny wrócić do pracy zawodowej. Innowacja polega na opracowaniu nowego narzędzia diagnozującego u osób  z zaburzeniami/ chorobami psychicznymi predyspozycje zawodowe. Podejście do stabilnego powrotu i przywracania osób chorych na rynek pracy. Wyznaczenie ścieżki pacjenta trafiającego do systemu lecznictwa i uzupełnienie jej  o skuteczne poradnictwo zawodowe wspierające powrót na rynek pracy po długookresowej nieobecności. 

 • Innowator: Fundacja Linka
Tytuł innowacji: „aspi-RACJĘ mamy w pracy”

Innowacja kierowana do osób z Zespołem Aspergera wkraczających na rynek pracy, pozostających bez zatrudnienia pomimo posiadanych kompetencji zawodowych.
Narzędzia w postaci filmów i fiszek instruktażowych będą prezentowały sposoby rozpoznania potencjalnych, trudnych sytuacji w miejscu pracy oraz kilka możliwych scenariuszy w zakresie ich rozwiązania. Przyczynią się do wzrostu wiedzy i praktycznych umiejętności pracodawców w zakresie współpracy z osobami z Zespołem Aspergera.

 • Innowator: Agnieszka Niewola - grupa nieformalna
Tytuł innowacji: „Świadomy pracodawca”

Innowacja kierowana do osób niewidomych i słabowidzących. Innowacja polega na opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracodawców i pracowników publicznych służb zatrudnienia w nowej formule:
1. Z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, możliwością wymiany myśli, rozwiania wątpliwości
2. Z osobistym doświadczeniem przez uczestników szkolenia działania specjalistycznego sprzętu, który umożliwia sprawną pracę osób niewidomych i słabowidzących.
Uczestnicy szkoleń otrzymają ponadto manual, kompendium wiedzy, jakie sprzęty są dostępne, jakie mają najlepsze zastosowania, gdzie można je nabyć, jak można pozyskać dofinansowanie, jak wyglądają szczegóły obsługi i zastosowanie.
 
 • Innowator: Fundacja Emic
Tytuł innowacji: Praca w Polsce - wsparcie cudzoziemców na polskim rynku pracy

Innowacja kierowana do migrantów z krajów bloku wschodniego, uchodźców mieszkających w Polsce oraz osoby ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy
Innowacja polegająca na przygotowaniu Narzędziownika dla działów HR firm potencjalnie zainteresowanych zatrudnianiem obcokrajowców umożliwiający:
1. Stworzenie ścieżki rekrutacyjnej adresowanej do cudzoziemców (samodzielna rekrutacja)
2. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania wielokulturowością i zasobami ludzkimi
 
 • Innowator: Stowarzyszenie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Malborku
Tytuł innowacji: Dać nadzieję. Sieć wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Innowacja kierowana do kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, pozostających bez zatrudnienia, w tym matki, którym postanowieniem sądu odebrano dzieci lub którym grozi odebranie dzieci. Innowacja polega na kompleksowym wsparciu łączącym pomoc psychologiczną i prawną z aktywizacją zawodową, z drugiej zaś indywidualne podejście oraz zapewnienie kobietom możliwości wyboru ścieżki rozwoju zawodowego
 
 • Innowator: Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Tytuł innowacji: Pakiet innowacyjnych narzędzi przygotowujących Romów do egzaminu Izby Rzemieślniczej sprawdzającego umiejętności zawodowe

Innowacja kierowana do społeczności romskiej, która boryka się z problemem wysokiego bezrobocia. Osoby pozostające bez zatrudnienia, które chcą podjąć pracę, ale nie mają odpowiedniego wykształcenia lub chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Innowacja polega na przygotowaniu bezrobotnych Romów do egzaminu potwierdzającego konkretne umiejętności w danym zawodzie, co ma się odbyć w oparciu o wsparcie manetorskie oraz interaktywne pomoce dydaktyczne, przygotowane w sposób atrakcyjny dla osób niebędących w cyklu edukacyjnym. Materiały będą umieszczone na aplikacji internetowej, co pozwoli sięgać po nie w każdej wolnej chwili za pomocą telefonu, bez reżimu czasowego.

 • Innowator: Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "Tulipan"
Tytuł innowacji: Wolność bez barier

Innowacja kierowana do osób opuszczających jednostki penitencjarne (areszty śledcze/zakłady karne). Osoby cechujące się deficytami w zakresie zarówno kompetencji zawodowych, jak i tzw. miękkich (społecznych oraz osobistych), mające trudność w odnalezieniu się w społeczeństwie, skutecznej readaptacji.
Innowacja obejmuje szereg innowacyjnych narzędzi mających na celu zniwelowanie barier utrudniających aktywizację zawodową u byłych skazanych takich jak deficyty w zakresie poprawności w komunikacji językowej i kultury języka. Nieadekwatne zachowania językowe w sytuacji oficjalnej, jaką jest rozmowa z urzędnikiem czy rekruterem, deprecjonują byłych skazanych w oczach partnera komunikacji, powodując natychmiastowe złe wrażenie, co może skłonić odbiorcę do zbyt pochopnej negatywnej oceny danej osoby. Nabycie umiejętności komunikacyjnych i językowych daje większe szanse na kreowanie poprawnych sytuacji komunikacyjnych, które pozwalają na osiąganie zamierzonych celów [skuteczne załatwienie sprawy w urzędzie, większe szanse na rozmowie kwalifikacyjnej], ale także zwiększy się jego samoocena i  pewność siebie. 

 • Innowator: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Tytuł innowacji: Praca, rodzina, dom – case management dla nieaktywnych zawodowo uchodźczyń

Innowacja kierowana do uchodźczyń oraz cudzoziemek, którym przyznano ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt humanitarny, przebywające w Polsce co najmniej 6 miesięcy.
Innowacja polega na zastosowaniu w aktywizacji zawodowej uchodźczyń metody opartej na case managemencie, tj. na „zarządzaniu przypadkiem” oraz dostosowanie metody do specyfiki pracy z uchodźczyniami. Nowością będzie silnie zintegrowane działanie case managementu ze wsparciem psychologicznym oraz aktywizacją zawodową.

 • Innowator: Fundacja Czas dla Nas
Tytuł innowacji: Coaching komputerowy z wykorzystaniem   metody nauki mimochodem

Innowacja kierowana do kobiet 50+ z terenów wiejskich o niskich kompetencjach ICT, poszukujących pracy i/lub zarejestrowane w PUP jako bezrobotne i/lub bierne zawodowo, z wykształceniem max. średnim/policealnym
Innowacja polega na efektywnym nabywaniu umiejętności obsługi komputera i internetu  przez osoby 50+ poprzez  zastosowanie coachingu komputerowego w oparciu o metodę nauki „mimochodem” wykorzystującą indywidualne doświadczenia i potrzeby odbiorców

 • Innowator: Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek
Tytuł innowacji: Wyjdź z bańki, złam schemat – pakiet narzędzi dla pracodawców

Innowacja kierowana do pełnoletnich osób z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, bez doświadczenia zawodowego lub pozostające przez co najmniej rok bez zatrudnienia.
Projekt zakłada przygotowanie i zrealizowanie warsztatów dla pracodawców zmieniające postawy względem osób z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i przygotowujące do zatrudnienia tej grupy. Warsztaty współprowadzone przez osoby z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, wykorzystują metodę dramy stosowanej

 • Innowator: Stowarzyszenie Eskato
Tytuł innowacji: Firma symulacyjna – szansa na wejście osób z zaburzeniami i chorobami  psychicznymi na otwarty rynek pracy

Innowacja kierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi, pozostających w tej chwili bez zatrudnienia.
Innowacja polega na stworzeniu firmy symulacyjnej „Utopia – Katarzyna Radosna”. Symulowana firma podzielona będzie na 4 działy: sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży hurtowej i logistyki, księgowości i kadr oraz marketingu. Odbiorcy, pracując w różnych obszarach działania firmy i doświadczając różnorodnych symulowanych sytuacji związanych z jej obsługą, będą mieli okazję poznać własne predyspozycje i potencjały, słabe i mocne strony w środowisku pracy, co pozwoli im przełamać bariery wejścia/ponownego wejścia na rynek pracy.

 • Innowator: Fundacja Nasz Wybór
Tytuł innowacji: Inkubator Inicjatyw Migranckich

Innowacja kierowana do kobiet-imigrantek z Ukrainy - żon specjalistów, przyjeżdżających do Polski do pracy wysokokwalifikowanej, posiadające wysokie kwalifikacje, wykształcenie wyższe,  niepracujące oraz doświadczające trudności z możliwością wykorzystania swoich kompetencji na polskim rynku pracy.
Projekt zakładał stworzenie Inkubatora Inicjatyw Migranckich jako nieformalnej inicjatywy kobiet, zarządzanego przez same adresatki rozwiązania. Jest to atrakcyjna forma samorealizacji, która łatwo może być dostosowana do aktualnych potrzeb, elastyczna i łatwa w implementacji na szczeblu lokalnym. Celem jest aktywizacja (obywatelska, ekonomiczna i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem przyjmującym imigrantek z Ukrainy. Kobiet, które nie tylko mają ograniczony kontakt ze społeczeństwem przyjmującym, ale i z innymi imigrantami. Zapewnienie im edukacji niezbędnej do podjęcia pracy w Polsce, wiedzy na temat specyfiki polskiego rynku pracy, miejsca do spotkań, integracji i wspólnego rozwiązywania problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, inspiracji do podjęcia konkretnych działań na rynku pracy.

 • Innowator: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
Tytuł innowacji: Motywacyjne warsztaty rodzinne dla kobiet 50+ ze środowisk wiejskich oddalonych od rynku pracy

Innowacja kierowana do kobiet w wieku 50+ mieszkających na wsi, oddalonych od rynku pracy, biernych zawodowo.
Innowacja polegała na przeprowadzeniu warsztatów rodzinnych kierowanych do kobiet 50+, mieszkanek wsi, oddalonych od rynku pracy, biernych zawodowo, oraz ich najbliższej rodziny, oparte na innowacyjnym podejściu do problemu - według tej metody problem nie dotyczy tylko kobiety, ale całej najbliższej rodziny. W efekcie warsztatów adresatki rozwiązania oraz ich najbliższe otoczenie zostaną zaangażowani we wspólną inicjatywę lokalną, której liderkami będą adresatki, która zwiększy ich kompetencje i szanse na rynku pracy oraz zmieni postawę ich najbliższego otoczenia wobec możliwości podjęcia przez nie zatrudnienia

 • Innowator: Katarzyna Kreft
Tytuł innowacji: „Zaraz wracam!...”

Innowacja kierowana do kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
Celem główny innowacji jest zachęcenie kobiet do świadomego planowania procesu powrotu na rynek pracy i przygotowanie ich do lepszej integracji zawodowej poprzez udostępnienie im dedykowanej aplikacji na smartfona. Aplikacja pozwoli na naukę  metody wielowymiarowego planowania swojego powrotu przy wykorzystaniu atrakcyjnych, interaktywnych metod  

 • Innowator: Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach
Tytuł innowacji: PsychoMeMe

Innowacja kierowana do bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Innowacyjna metoda rozszerzająca pracę doradców zawodowych pracujących metodą socjodynamiczną. Na podstawie pracy z archetypami kulturowymi poznawanie obszarów swoich możliwości i predyspozycji zawodowych oraz mapowanie swoich kompetencji.

 • Innowator: Fundacja na rzecz rodziny PARANTELA
Tytuł innowacji: KOLEJNY KROK. Przygotowanie matek małych dzieci do powrotu na rynek pracy

Innowacja dedykowana bezrobotnym matkom w wieku około 25-40 lat, które opiekują się małymi dziećmi.
Projekt zakładał stworzenie aplikacji webowej do rozpoznawania kompetencji zawodowych z podpowiedziami dotyczącymi możliwości ich wykorzystania w różnych branżach i uzupełniania poprzez elastyczne szkolenia.
Aplikacja dopasowana ma być do potrzeb matek małych dzieci bez doświadczenia zawodowego lub z niewielkim doświadczeniem przez ukierunkowane pytania i kompetencje powiązane z ich szczególnymi doświadczeniami życiowymi, a także rekomendacje odnośnie podnoszenia kwalifikacji i ścieżek zawodowych z uwzględnieniem potrzeby elastyczności czasowej

 • Innowator: Beata Zalewska
Tytuł innowacji: Wykorzystany Potencjał

Innowacja kierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwiązanie polega na przygotowaniu i zastosowaniu 3 autorskich narzędzi:
 1. Opracowaniu gry szkoleniowej pt.:„(nie)Wykorzystany potencjał”, która ma doprowadzić u pracodawców do zmiany przekonań i postaw nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnością i zainteresować ich wiedzą, którą dostarczymy w „Pudełku Wiedzy i Inspiracji”;
 2. Opracowaniu Pudełka Wiedzy i Inspiracji dostarczającego kompendium wiedzy i dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 3. Opracowaniu Zestawu narzędzi do rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozumieniu procesu szukania zatrudnienia, przygotowania do pracy i wsparcia pracownika i pracodawcy w pierwszym i w późniejszych okresach zatrudnienia.
 
 • Innowator: Yuliya Shavlovskaya
Tytuł innowacji: Znam swoje prawa! Pracuję legalnie w Polsce

Innowacja kierowana do grupy imigrantów przebywającej w Polsce, oddalonej od rynku pracy, wykonującej w sposób formalnie nieuregulowany pracę w szarej strefie.
Innowacja polega na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu koncepcji przestrzeni bezpiecznej dla imigrantów, w której zgłaszać będą mogli przypadki nadużyć czy zachowań dyskryminujących na rynku pracy w oparciu o system „watchdog”. Następnie przygotowanie i objęcie pilotażowej grupy imigrantów (klientów „watchdoga”) pakietem szkoleń/warsztatów wyposażających ich w wiedzę i kompetencje dot. legalnego zatrudnienia w Polsce, potrzeb i wyzwań związanych z lokalnym rynkiem pracy oraz kompetencją rozpoznawania sytuacji dyskryminujących i wykluczających.
 
 • Innowator: Joanna Pruszyńska-Witkowska
Tytuł innowacji: Aktywizacja zawodowa młodych matek przez naukę programowania i freelancingu. Elastyczny model nauki i pracy.

Innowacja kierowana do usamodzielnianych  wychowanek  Domu  Dziecka. młodych matek będących w procesie usamodzielnienia.
Celem innowacji jest wyłonienie młodych matek w programie usamodzielnienia się, które mają predyspozycje intelektualne, kreatywne, samodyscyplinę oraz ambicje, zainteresowanie ich nowymi zawodami związanymi z technologią, wyposażenie ich  w narzędzia oraz naukę online ze wsparciem doświadczonych mentorek, tak aby  w 2-miesięcznym okresie zdobyły umiejętności i zlecenia. Cały proces innowacji będzie wykonany za pomocą Internetu, zarówno nauka kompetencji twardych (języki programowania, tworzenie stron www), jak i miękkich (praca jako freelancer).
 
 • Innowator: Anna Kobiela-Kanaan
Tytuł innowacji: ATLAS motywacji dla opiekunów dzieci z autyzmem. Z mapą ku aktywności.

Innowacja kierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.
Innowacja polega na opracowaniu szeregu produktów tworzących Atlas motywacji. Są to:
 • mapa decyzyjna
 • bohaterki/ bohaterzy codzienności  - zbiór person, można też ten produkt nazwać mapą sukcesu lub mapą bohaterów
 • mapa przeszkód i ich pokonywania
 • mapa możliwości
Atlas został opracowany w dwóch wersjach:
- jako podręcznik dla specjalistów wspierający pracę nad motywacją do podjęcia zatrudnienia opiekunów osób z autyzmem
- jako poradnik skierowany do nich samych

 • Innowator: Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania „Jeden Uniwersytet”
Tytuł innowacji: Praca szansą na dobry start w dorosłość

Innowacja kierowana jest do byłych podopiecznych Instytucji wychowania resocjalizacyjnego, m.in. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Młodzieży, Domów opiekuńczo-wychowawczych, którzy są zagrożeni niedostosowywaniem społecznym lub są niedostosowani po opuszczeniu placówki.
Rozwiązanie polega na pogłębieniu wiedzy adresatów z zakresu rynku pracy, form zatrudnienia, poznania własnych predyspozycji, dbania o własną karierę. Bezpośrednim celem  projektu jest zmotywowanie adresatów do podjęcia pracy. Produkty wdrożeniowe:
 1. Program i przeprowadzenie szkoleń dla prowadzących byłych podopiecznych placówek szkolno – wychowawczych
 2. Podsumowanie działań wraz z wnioskami i rekomendacjami dla użytkowników
 3. Program fakultetu/ścieżki dydaktycznej dla studentów doradztwa zawodowego „Rówieśnicze wsparcie edukacyjno-zawodowe dla byłych podopiecznych placówek szkolno-wychowawczych