Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: nabór wniosków o udzielenie dotacji
2019-08-14


Od 19 sierpnia do 6 września można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. 
Wnioski składać mogą grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, pierwszego naboru do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestnicy projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES).

Wnioski wraz z biznesplanami i innymi dokumentami należy złożyć osobiście w biurze Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej przy ulicy 3 Maja 26 w Koninie bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z biznesplanami i innym wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu udzielania dotacji, należy składać w:
  • Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo wraz z wersją cyfrową wniosku i załączników (na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź nośniku pamięci), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy winny być w formacie zgodnym z pakietem office albo równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu przyspieszenia procesu oceny wniosku.
  • Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Szczegłowe informacje dotyczące zasad składania wniosków, a także wzory niezbędnych załączników znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org.Nabór ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.