Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: nabór wniosków o udzielenie dotacji
2019-12-20
Od 20 grudnia do 14 lutego br do 2020 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.
 

Wnioski składać mogą grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  które zgłosiły się do pierwszego naboru do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestnicy projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES).

 

Trzeba wiedzieć

 

  1. Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2019 roku
  1. Termin zakończenia naboru: 14 lutego 2020 roku do godziny 15.00
  1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin

 

Wnioski wraz z biznesplanami i innymi dokumentami należy złożyć osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

  1. Formy składania wniosków: wnioski o udzielenie dotacji wraz z biznesplanami i innym wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu udzielania dotacji, należy składać w:
  • Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo wraz z wersją cyfrową wniosku i załączników (na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź nośniku pamięci), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy winny być w formacie zgodnym z pakietem office albo równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu przyspieszenia procesu oceny wniosku.
  • Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 Wnioskowana kwota wsparcia:

  • Dla dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 240 000,00 złotych netto łącznie dla podmiotu w trakcie trwania projektu dla każdego z typów wsparcia, z zastrzeżeniem, że maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jedno nowe miejsce pracy nie może być większa niż 24 000,00 złotych netto,
  • Dla wsparcia pomostowego podstawowego – 2 100,00 złotych netto na osobę na miesiąc, przy czym należy pamiętać o zasadach udzielania wsparcia finansowego i pomostowego zawartych w Regulaminie udzielania dotacji.


Szczegłowe informacje dotyczące zasad składania wniosków, a także wzory niezbędnych załączników znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org.
Nabór ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.