Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Apel KKRES o podjęcie działań antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19
2020-03-20

Publikujemy apel Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej o podjęcie działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonego stanu epidemicznego w odniesieniu do sektora ekonomii społecznej solidarnej. Pełna treść dokumentu oraz list przewodni znajdują się w załącznikach. 

Sektor gospodarki społecznej i solidarnej, w tym w szczególności przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, mierzy się z bardzo dużymi trudnościami związanymi z rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce i na świecie. Część podmiotów na skutek pandemii nie może świadczyć swoich usług lub musiało je znacząco ograniczyć, co przekłada się nieuniknioną utratę płynności finansowej. Z dnia na dzień sytuacja wielu przedsiębiorstw społecznych stała się dramatyczna, a grożące im bankructwa mogą zlikwidować cały sektor.

Zdajemy sobie sprawę, że epidemia dotyka całą gospodarkę, i że sytuacja ta wymaga specjalnych rozwiązań. Widzimy je w działaniach rządu w proponowanej tarczy antykryzysowej. Pragniemy jednak podkreślić, że przedsiębiorstwa społeczne są szczególną grup firm, działającą w sferze usług społecznych i zatrudniającą osoby najsłabsze, zmarginalizowane społecznie. Jeśli upadną przedsiębiorstwa społeczne, cały wysiłek związany z przywracaniem im godności poprzez pracę i idee solidarności społecznej pójdzie zostanie zmarnowany.

Dlatego - jako strona społeczna Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – apelujemy do trzech najważniejszych resortów o pomoc i wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w tym trudnym okresie.

Nasze postulaty dotyczące wsparcia przedsiębiorstw społecznych to:

Rozwiązania systemowe skierowane bezpośrednio do sektora ekonomii społecznej i solidarnej, a także umieszczenie ich w rozwiązaniach na poziomie rządowym:

 • wsparcie finansowe (wsparcie pomostowe na zatrudnionych pracowników czy dotacje
  w celu utrzymania istniejących i zagrożonych miejsc pracy, obejmujące pełen koszt zatrudniania, pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia w tym składki ZUS
  i podatki [3 200 zł]),
 • zwolnienie z ZUS w okresie przestoju – przejęcie tych zobowiązań przez Państwo, (w zakresie nie objętym wsparciem finansowym, o którym mowa w punkcie wyżej),
 • zwolnienie z czynszu w okresie przestoju przedsiębiorstw działających w lokalach należących do instytucji publicznych oraz wsparcie w zakresie regulacji czynszów w lokalach należących do prywatnych właścicieli,
 • uruchomienie środków z Funduszu Pracy na refundację składek ZUS w spółdzielniach socjalnych zgodnie z art. 12 ustawy o spółdzielniach socjalnych – jest to instrument znany
  i bardzo efektywny, jednak w ostatnim czasie w wielu regionach brak jest środków
  z Funduszu na ten mechanizm. Strona społeczna jest gotowa szybko i sprawnie przedstawić potrzeby w tym zakresie, instrument ten powinien być komplementarny w stosunku do wsparcia opisanego w pkt 1 i 2,
 • pożyczki płynnościowe oraz instrumenty zabezpieczające inne narzędzia wsparcia (np. dotacje czy wsparcie pomostowe),
 • ulgi w opłatach niezbędnych do  prowadzenia działalności – ulgi administracyjne, zawieszenia opłat. 
 • Wydłużenie karencji dla nowych pożyczek i wprowadzenie wakacji kredytowych dla pożyczek już udzielonych z funduszy przeznaczonych dla ekonomii społecznej, na okres
  co najmniej wstrzymania działalności przedsiębiorstw społecznych i trzech miesięcy
  po zakończeniu okresu wstrzymania działalności, a także obniżenie stóp procentowych
  dla planowanych do udzielenia i udzielonych pożyczek.
 • Pakiet osłonowy i antykryzysowy dla podmiotów reintegracyjnych zatrudnienia socjalnego;
Wszystkim tym podmiotom (w szczególności ZAZ i CIS) grozi utrata płynności finansowej i zamknięcie. Do tego dochodzi fakt, że pracownicy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w stopniu znacznym są często najbardziej narażeni (cukrzyca, rak, przeszczepy, niepełnosprawność intelektualna wpływająca na świadomość zagrożeń i konieczności przestrzegania zasad), oraz fakt, że ZAZ nie mogą zaprzestać wielu działalności (społeczna odpowiedzialność – np. posiłki dla OPS, pranie dla DPS i wiele innych), wreszcie – mają najbardziej skomplikowane przepisy (np. kończą się terminy ważności orzeczeń, co oznacza zakłócenie obowiązujących proporcji zatrudniania).

Kluczowym do łagodzenia skutków kryzysu wywołanego w PS przez pandemię jest działanie systemowe, tj. wsparcie na terenie całego kraju, a nie tylko poszczególnych województw. W tym celu należy koniecznie zadbać o wpisanie przedsiębiorstw społecznych explicite do mechanizmów wsparcia dla MSP, przygotowanych przez Radę Ministrów i poszczególne ministerstwa. Konieczny jest jasny i wyraźny zapis, że przedsiębiorstwa społeczne są podmiotami, które są uprawnione
do korzystania z zaplanowanych tam narzędzi wsparcia przedsiębiorstw.

Innym bardzo ważnym aspektem jest przeciwdziałanie trudnej sytuacji i przedsiębiorstw społecznych i mieszkańców polskich wsi i miast poprzez znaczące zwiększenie (w ramach inwestycji planowanych w Tarczy antykryzysowej) dostępności do usług społecznych – tak potrzebnych osobom w najtrudniejszej sytuacji, w tym z niepełnosprawnościami, zależnych, czy pracowników służby zdrowia, którzy nie mają z kim zostawić dzieci. Takie działanie pobudzi popyt na te usługi i pokaże, że jako wspólnota potrafimy zatroszczyć się o najsłabszych.

Rozwiązania związane z realizacją zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego – pilna zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:
 • Ważna jest  konieczność zwiększenia dostępnych środków i/lub ich przesuwania na walkę z trudną sytuacją odbiorców wsparcia. Widzimy na to szansę poprzez wprowadzenie podrozdziału 7.1 – Działania wspierające zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych, które zostały czasowo zamknięte z powodu sytuacji kryzysowej wywołanej zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przedstawiliśmy szczegóły zapisów wytycznych na ręce Dyrektora Krasuskiego z Departamentu Zarządzania EFS w dnu 20 marca 2020 roku.
 
Wierzymy, że nasz apel pomoże dostrzec potrzeby przedsiębiorstw społecznych oraz sektora ekonomii społecznej i solidarnej, a także wdrożyć proponowane rozwiązania przez kierowane przez Panie Ministerstwa. Jesteśmy gotowi do rozmów i konsultacji na temat proponowanych rozwiązań. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się zminimalizować skutki pandemii w sektorze ekonomii społecznej i uratować ją przed zapaścią w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
 
Apel został złożony na ręce Pań Minister: Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju; Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Iwony Michałek – Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej
 
Pliki do pobrania