Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pismo OWES-ów w sprawie kryzysu epidemiologicznego
2020-03-23
20 marca 2020 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej złożyły na ręce Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak pismo dot. sytuacji przedsiębiorstw społecznych w czasie kryzysu epidemiologicznego.

Szanowna Pani Minister

Jako organizacje sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w  szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z olbrzymim niepokojem obserwujemy sytuację podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznymi w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i sytuacji kryzysowej.

Rozumiejąc obiektywne przyczyny takiego stanu, zdajemy sobie sprawę jak wielkim wysiłkiem dla Państwa  jest przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze gospodarczym. Z dużym uznaniem przyjęliśmy pakiet rekomendacji, które mają pomóc w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wydaje się jednak,
że konieczne są dalsze działania, które wesprą grupę przedsiębiorców społecznych, którzy dają pracę wielu tysiącom osób. Wielu z nich nie ma obecnie możliwości działania, bowiem realizują je na co dzień m. in. w obszarze gastronomii, turystyki, rekreacji, edukacji czy usług społecznych. W związku z tym grozi im bankructwo oraz zwolnienia pracowników.

Aby umożliwić jak najszybsze działania, proponujemy wykorzystanie istniejących możliwości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgłaszamy zatem propozycję kompleksowych zmian, które umożliwią szybkie działania bez potrzeby innych zmian prawnych, a w znaczący sposób mogą pomóc w łagodzeniu kryzysu w sektorze ekonomii społecznej. Zostały one uzgodnione w szerokim gronie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorców społecznych oraz podmiotów ekonomii społeczneji solidarnej. Powinny one wejść w życie jak najszybciej, bez względu na wersję Wytycznych stosowanych w danym województwie. Propozycje zmian  przedstawiamy w załączeniu. 

Równocześnie zwracamy się o rozpatrzenie następujących kwestii: 

 1. Zasadne jest zwiększenie alokacji środków dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które realizują proces wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej
  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z tym prosimyo rekomendowanie takich rozwiązań samorządom wojewódzkim. Takie działanie znacząco ułatwiłoby realizację szybkiej i skutecznej pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Niezbędne są korekty związane z innymi dokumentami wdrożeniowymi, w tym w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
  oraz Funduszu Spójności, m.in.: okresowe zwolnienie lub ograniczenie stosowania zasady konkurencyjności w celu szybszych zamówień i usprawnienia realizacji pomocy w sytuacji kryzysowej i większe premiowanie zakupów usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej co pozwoli im utrzymać się na rynku i zmniejszyć ryzyko likwidacji miejsc pracy.
 3. Niezbędne jest przeanalizowanie zapisów Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, tak by nie ograniczała ona wsparcia podmiotów znajdujących
  się kryzysowej sytuacji.
 4. Uważamy za niezbędne całościowe spojrzenie na aktywne wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, realizujących zadania w sferze pożytku publicznego. Organizacje tworzą kilkaset tysięcy miejsc pracy i olbrzymi potencjał pomocowy, szczególnie ważny w sytuacji kryzysowej w jakiej się znajdujemy. Jesteśmy gotowi by przedstawić propozycje wsparcia dla tego sektora. 
 5. Prosimy o zwrócenie się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby  umożliwić wydłużenie przewidzianej Wytycznymi akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzenie akredytacji w formach zdalnych lub przyznanie akredytacji bez konieczności dokonywania nowego audytu, bazując na wynikach poprzedniego lub wizyty monitorującej. Aktualna sytuacja wpływa także bezpośrednio na zagrożenie stabilności funkcjonowanie Ośrodków, które muszą sprawnie reagować na problemy wynikające z pandemii, stąd wymieniona prośba.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą pozytywnie przyjęte, co umożliwi podjęcie kolejnych działań, które zapobiegną upadkowi lub poważnemu regresowi przedsiębiorstw społecznych tworzonych przez osoby i dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Jesteśmy w pełni gotowi do dalszej dyskusji o szczegółach i deklarujemy gotowość do ścisłej współpracy z Ministerstwem w zakresie przeciwdziałania skutkom obecnej sytuacji.
 

Sygnatariusze listu:

 1. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha (podmiot współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu).
 2. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia (podmiot współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Wrocławiu).
 3. Elbląskiego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 4. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi.
 6. Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha (podmiot współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu).
 7. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
 8. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.
 9. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie OWES Legnica oraz OWES Jelenia Góra.
 10. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 11. Fundacja Fundusz Współpracy – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 12. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.
 13. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego województwa opolskiego.
 14. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Środkowego województwa opolskiego.
 15. Nadwiślański Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej z Dzierzgonia.
 16. Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum PISOP.
 17. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej obszaru rybnickiego prowadzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
 18. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum – lider Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
 19. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w skład którego wchodzą: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
 20. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – lider Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 21. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy
 22. Fundacja Sychem z Bielawy
 23. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Poznania prowadzony przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Miasto Poznań.
 24. Caritas Diecezji Kieleckiej – Lider Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 25. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia.
 26. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „JA – TY – MY” prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 27. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w partnerstwie: Lider Projektu: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Partnerzy: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”.
 28. Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 29. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (OWES SWR).
 30. OWES obszaru bielskiego (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki).

 

Pliki do pobrania