Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rozeznanie rynku – ekspert/ka Komisji Oceny Innowacji
2020-02-03
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym świadczenia usług eksperta/ki Komisji Oceny Innowacji w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usług eksperta/ki Komisji Oceny Innowacji mające na celu wyłonienie, na podstawie przyjętych w Projekcie kryteriów, 40 innowatorów społecznych, którym powierzony zostanie grant na opracowanie i testowanie innowacji społecznych w obszarze dostępności.
Termin realizacji prac: od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Praca w Komisji Oceny Innowacji podzielona jest na pięć tur naboru. W ramach każdej z tur naboru członkowie Komisji Oceny Innowacji oceniają kolejno:
- zgłoszenia innowatorów do Inkubatora (Karty Innowacji),
- wypracowane we współpracy z Inkubatorem Projekty Innowacji oraz
-  stanowiące finalny dokument określający szczegółowe parametry rozwiązania i sposób jego testowania Specyfikacje Innowacji.

Elementem oceny Projektu Innowacji jest jego obrona przez innowatora przed Komisją Oceny Innowacji podczas 30-minutowego pitchingu.

Do szczegółowych zadań ekspertów Komisji Oceny Innowacji należy:
- przeprowadzenie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych innowatorów społecznych, Projektów Innowacji oraz Specyfikacji Innowacji na warunkach ustalonych ze Zleceniodawcą oraz w zgodzie z przyjętymi w tym zakresie procedurami
- wyłonienie w wyniku procesu oceny i na podstawie przyjętych w Projekcie procedur 40 grantobiorców, którzy otrzymają grant na opracowanie i testowanie innowacyjnego rozwiązania
- współpraca ze Zlecającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień dotyczących dokonanej oceny w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby w procesie wyłaniania najlepszych innowacyjnych rozwiązań.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby lub osoby prawne dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

-min. 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności
-min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze innowacji społecznych
-min. 3-letnie doświadczenie pracy w komisjach decydujących o przyznawaniu środków publicznych.

Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 10 lutego 2020 r. poprzez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączenie życiorysu zawodowego dokumentującego wymagany dorobek zawodowy i dostarczenie ich na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe KOI

Formularz_rozeznanie_cenowe_KOI