Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. odroczony do 30 czerwca 2020 r.
2020-04-01
W dniu wczorajszym, tj. 31 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów odroczyło czas na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. o 3 miesiące w stosunku do terminu wymaganego ustawą o rachunkowości. W podmiotach, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, termin ten został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca br.
Sejm na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w skład pakietu tzw. tarczy antykryzysowej, którą w tym samym dniu podpisał Prezydent. Została ona opublikowana w Dz. U. z 2020 r. pod poz. 568.

Na podstawie zawartego w niej upoważnienia z art. 15zzh wydane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570).
 
Rozporządzenie określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:
1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.3)).
Na mocy § 3 ust. 4 tego rozporządzenia nastąpiło przedłużenie m.in. terminu przygotowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - o 2 miesiące. Oznacza to, że termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w podmiotach, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r. (lub 31 maja 2020 r. dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF), a termin jego zatwierdzenia z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. (lub 31 sierpnia 2020 r. dla jednostek podlegających nadzorowi KNF).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2020 r. Jego przepisy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.
 
Co to oznacza dla podmiotów ekonomii społecznej?

Każdy z podmiotów ekonomii społecznej, który do tej pory był zobowiązany sporządzać sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, sprawozdanie za rok 2019 sporządza w terminie do 30 czerwca 2020 r. Termin zatwierdzenia tego sprawozdania przez organ statutowy (mówimy tu o tzw. Walnym sprawozdawczym) został natomiast przesunięty na dzień 30 września 2020 r. Odpowiednio zatem przedłużą się terminy na złożenie ww. sprawozdań i pozostałych dokumentów do KRS czy US. Tak, jak dotychczas, składanie sprawozdań następuje elektronicznie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 marca 2020 r.