Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Program "Wspieraj seniora"
2020-11-03

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program wsparcia: Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W działania programu mogą włączyć się również podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. 

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy pozostają z uwagi na epidemię w domach.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.


Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)


W jaki sposób finansowany jest program?

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. 


Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.


Podstawowe pytania i odpowiedzi o program Wspieraj Seniora dostępne są na stronie MRiPS


Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.Więcej informacji na stronie wspierajseniora.org

ź
ródło informacji: strona MRiPS