Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wspieramy lokalne społeczności – modelowe usługi dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
2020-11-04
Projekt Energia społeczna realizujemy w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych od stycznia 2019 roku. Opracowaliśmy już 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Teraz przystępujemy do wdrażania rozwiązania na większą skalę, angażujemy w to działanie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Wiązki usług społecznych

Modele, które obecnie wdrażamy powstały dzięki współpracy i konsultacjom organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji oraz przedsiębiorstw społecznych. Szukaliśmy rozwiązań, które najlepiej pomogą nam odpowiedzieć na potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
Nasze Stowarzyszenie realizuje 4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, osób w wieku 60+ i ich rodzin. Piąty model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego jest wdrażany przez OZRSS


Model Rehabilitacja +

- model dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami sensorycznymi

Usługi jakie składają się na niniejszy model to m.in. fizjoterapia, usługi wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z pomocą przy jego wyborze, transporcie oraz sposobie jego użytkowania, edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia.
Ważnym elementem rehabilitacji w tym modelu jest nie tylko wymiar medyczny/fizyczny, ale także społeczny.
Model przedsiębiorstwa realizującego usługi z zakresu rehabilitacji powstał w celu usprawnienia opieki oraz wsparcia w  uzyskaniu jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, umożliwiającej jak najlepsze funkcjonowanie w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Jedną z usług, które mogą znaleźć się w wiązce jest rehabilitacja niespecjalistyczna prowadzona przez osoby zaangażowane w pracę w instytucjach kultury, ochrony zdrowia, centrach sportu, pomagając aktywnie w rehabilitacji, zwracając uwagę na potrzeby i zainteresowania odbiorców.  


Model Opieka +

- model dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym oraz chorym

Model ten będzie wdrażany przez przedsiębiorstwa realizujące usługi w zakresie opieki. Rozwiązania wypracowane w tym modelu będą wspierać osoby borykające się z trudnościami, szczególnie z uwagi na sytuację zdrowotną lub ograniczenia związane z wiekiem (osoby, które doświadczyły urazów fizycznych, chorują lub są osobami starszymi o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej).
Celem modelu jest wypracowanie rozwiązań, które pomogą walczyć z izolacją społeczną tych grup oraz zwiększeniem ich zaangażowania w życie rodzinne i społeczne.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, ekspertami, instytucjami samorządowymi, które przeprowadziliśmy, wskazują na potrzebę większej specjalizacji usług skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Wypracowane rozwiązanie (model) zakłada wdrożenie takich usług jak pomoc astystenta/tki, pielęgniarki/rza środowiskowej/ego, działań animujących życie społeczne.
Bardzo ważny jest także zakres i czas świadczonych usług. Opieka powinna mieć charakter ciągły w przypadku osób starszych i z niepełnosprawnościami, w pozostałych przypadkach odpowiadać na potrzeby pacjenta również takich, które wymagają długookresowego wsparcia, jak np. choroby przewlekłe. 
Oprócz usług opiekuńczych model zakłada wdrożenie wyspecjalizowanych usług pomocniczych, w tym np. usługi prawne, transportowe, asystenckie, pomoc żywieniową oraz psychologiczną.  


Model Opieka wytchnieniowa + 

- model dedykowany jest opiekunom osób zależnych

Główne problemy z jakimi mierzą się opiekunowie osób zależnych to trudności w organizacji specjalistycznej opieki. Bardzo istotnym elementem modelu jest wzmacnianie wiedzy i kompetencji opiekunów. Kluczowe jest wyposażenie opiekunów w podstawową wiedzę w obszarze gerontologii i geriatrii, ale i rehabilitacji oraz psychologii. Opiekun powinien być świadomy zmian psychicznych i fizycznych jakie towarzyszą życiu osoby zależnej by prawidłowo i skutecznie pomagać tym osobom. Bardzo istotne jest także wspieranie samodzielności osób zależnych przez opiekuna w obszarach, które na takie działania pozwalają.
Kolejnym problemem jaki dotyka opiekunów osób zależnych na który odpowiada model jest trudność w godzeniu życia zawodowego z prywatnym.
Wyodrębnione usługi mogące poprawić funkcjonowanie opiekunów osób zależnych to m.in. opieka zastępcza w przypadku zdarzenia losowego, przygotowanie do sprawowania opieki, grupa wsparcia dla opiekunów oraz szkolenia z pielęgnacji osoby zależnej i organizacji jej miejsca zamieszkania. 


Model Opieka nad dziećmi +

- model dedykowany rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym. 

Potrzeby dzieci z wyżej wymienionej grupy są bardzo zróżnicowane. Trudności jakich doświadczają te dzieci mogą mieć wpływ na funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne ale i poznawcze. W związku z tym potrzebują wieloaspektowego wsparcia w zakresie edukacji.
Działania, podjęte we wczesnym etapie kształcenia mogą pomóc w niwelowaniu zaburzeń i zwiększeniu szans na postępy edukacyjne. Dodatkowo, rodzice często nie posiadają wystarczającej wiedzy specjalistycznej by móc odpowiedzieć na potrzeby, bądź postawić diagnozę dotyczącą rozwoju dziecka.
W ramach modelu odbiorcy otrzymają dostęp do wyspecjalizowanych usług takich jak spotkania specjalistów z rodzicami, wspomagające w diagnostyce i rehabilitacji dziecka, rehabilitacja, wczesne wspomaganie w procesie edukacji oraz działania animacyjne.
 


Obecnie, w naszym projekcie trwa etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Przedsiębiorstwa społeczne, które zostały wybrane do realizacji tego zadania (na podstawie złożonej oferty na zapytanie ofertowe) wprowadzą do swojej bieżącej działalności usługi określone w modelu usług. Tym samym rozszerzą zakres swojej działalności oraz zwiększą grupę odbiorców dla których oferują usługi.
Pierwsze wdrażane przez nas modele to Rehabilitacja + w gminie Rychwał oraz model Opieka Wytchnieniowa + w gminie Kramsk. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie.