Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Model opieka nad dziećmi – zaproszenie do współpracy
2021-01-12
Projekt Energia Społeczna, który realizujemy ma na celu wdrożenie w lokalnych społecznościach nowych modeli usług, w tym tych dedykowanych osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom.
Aktualnie poszukujemy do współpracy przedsiębiorstw społecznych, chętnych wdrożyć model opieki nad dziećmi: Model Opieka nad dziećmi +.
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych realizuje Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizującego nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Aktualnie poszukujemy do współpracy przedsiębiorstw społecznych, chętnych wdrożyć model opieki nad dziećmi.

Model Opieka nad dziećmi+ - model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki przedszkolnej.

Grupa docelowa: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w wieku przedszkolnym i ich rodzice.

Cel modelu: poprawa komfortu życia i funkcjonowania w społeczeństwie dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich opiekunów.

Realizatorzy modelu: przedsiębiorstwa społeczne, które realizują działania w obszarze opieki i edukacji przedszkolnej, bądź planują realizację usług w tym obszarze (i innych społecznych i/lub rozwoju lokalnego związanych z grupą docelową).

 
***
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy w ramach projektu Energia społeczna.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych realizuje Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizującego nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego działania zostaną wypracowane i wdrożone nowe rozwiązania w rozwoju systemu wsparcia dla PES, poprzez opracowanie i wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Przy tworzeniu i wdrażaniu modeli planuje się zaangażowanie społeczności lokalnych, JST oraz OWES. 
 
Modele będą wykorzystywane na szeroką skalę po zakończeniu projektu przez innych użytkowników. Przygotowany zostanie nowy standard usługi OWES w obszarze wsparcia przedsiębiorstwa społecznego w zakresie modeli (ich upowszechniania i wdrażania). Przez pilotażowe wdrożenie rozumie się wprowadzenie do bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego wybranej wiązki usług opisanej w wypracowanym w I etapie projektu Modelu usług,  prowadzące m.in. do zainicjowania lub rozszerzenia zakresu działalności, zwłaszcza grona odbiorców, a jednocześnie zwiększenie stabilności przedsiębiorstwa społecznego testującego wiązkę. Wiązka usług to co najmniej trzy usługi społeczne realizowane przez PS, zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Najważniejsze założenia dotyczące tworzenia wiązek usług społecznych:
- odpowiadające na kluczowe potrzeby odbiorców w obszarze usług
społecznych;
- skalowalne;
- oparte na potencjale efektu synergii przy łączeniu usług (min. 3usługi);
- odpowiadające na potrzebę zwiększenia stopnia spójności systemu wsparcia;
- oparte o lokalne zasoby;
- realność finansowa, systemowa, organizacyjna;
- możliwość oparcia o wiązkę modelu biznesowego przedsiębiorstwa społecznego.

Aktualnie poszukujemy do współpracy przedsiębiorstw społecznych[1], chętnych wdrożyć model opieki nad dziećmi:


Model Opieka nad dziećmi +:

- model dedykowany rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym. 
Potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są bardzo zróżnicowane. Trudności jakich doświadczają te dzieci mogą mieć wpływ na funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne ale i poznawcze. W związku z tym potrzebują wieloaspektowego wsparcia w zakresie edukacji.
Działania, podjęte we wczesnym etapie kształcenia mogą pomóc w niwelowaniu zaburzeń i zwiększeniu szans na postępy edukacyjne. Dodatkowo, rodzice często nie posiadają wystarczającej wiedzy specjalistycznej by móc odpowiedzieć na potrzeby, bądź postawić diagnozę dotyczącą rozwoju dziecka.

W ramach modelu odbiorcy otrzymają dostęp do wyspecjalizowanych usług takich jak spotkania specjalistów z rodzicami, wspomagające w diagnostyce i rehabilitacji dziecka, rehabilitacja, wczesne wspomaganie w procesie edukacji oraz działania animacyjne.

Przedsiębiorstwa społeczne wybrane do wdrażania otrzymają środki na wdrażanie.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź uzyskania szerszych informacji zapraszamy na stronę internetową projektu oraz poprzez e-mail: paulina.nowak@spoldzielnie.org.

W załączniku znajduje się szczegółowy opis modelu Opieka nad dziećmi +.


[1] Przedsiębiorstwo społeczne znajdujące się na liście PS MRiPS: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl


Z
ałączniki:


Pliki do pobrania