Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pożyczka preferencyjna i płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej
2021-05-18
Fundusz TISE przypomina, że podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z dedykowanej im, preferencyjnej i/lub płynnościowej pożyczki. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona.
Pożyczka płynnościowa 

Pożyczka na cele obrotowe związane z realizowaną działalnością gospodarczą lub odpłatną. 

Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys zł, nie więcej niż 25% przychodów z działalności gospodarczej i odpłatnej z 2019 roku.

Oprocentowanie jest stałe, wynosi 0,06%. Maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy. Pożyczka musi być rozliczona, 25% kapitału może zostać umorzone.Pożyczka preferencyjna

Pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie rozpoczęcia działalności, a także na: zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES; rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności; tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

Dla pożyczek zaciąganych do 30.06.2021 karencja może wynosić do 12 miesięcy, a okres spłaty do 96 miesięcy.
Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie jest na poziomie 0,11% w skali roku.

W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,06% w skali roku. 


Podsumowanie najważniejszych informacji o tych pożyczkach wraz z regulaminem i wnioskami do pobrania znajdują się na stronie TISE
kontakt dla podmiotów ekonomii społecznej, e-mail: pes@tise.pl


Ulotka do pobrania: tutaj