Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt ustawy o ekonomii społecznej
2021-05-19
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczony został projekt ustawy o ekonomii społecznej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (UD185). 

Obecnie trwa proces konsultacji projektu ze środowiskiem organizacji i instytucji dziłających w obszarze ekonomii społecznej. 

"Konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej, idee i wartości solidarności społecznej, a także dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, stoją u podstaw działań, których celem jest łączenie aktywności ekonomicznej z dążeniem do przezwyciężania problemów społecznych oraz do zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Działania te w szczególności obejmują aktywizację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych) oraz zapewnianie obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych. Aktywność ta podejmowana i realizowana jest najczęściej przez podmioty pozarządowe i wytycza ona granice obszaru ekonomii społecznej.Działalność w tym obszarze, dzięki wsparciu władz publicznych, skutecznie integruje wspólnoty lokalne i działa na rzecz ich rozwoju oraz wzrostu spójności społecznej, nie naruszając jednocześnie reguł konkurencji.

Celem projektowanej regulacji jest zatem aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych, czy też osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego. Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się być w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce." 
(Fragment UZASADNIENIA, cały tekst dostępny tutaj)Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (UD185) jest dostępny online 
Projekt ustawy do pobrania: tutaj