Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty


Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty realizowane

Społecznie przede wszystkim

Społecznie przede wszystkim to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dedykowany Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie liczby usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. 
Projekt Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego jest realizowany w ramach Działania 4.3 POWER. 
W ramach działach projektowych zakłada się wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. 

Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2018 roku, poszczególne etapy będą przebiegały w następujący sposób:
  1. Zbadanie praktyki stosowania prawa dotyczącego zlecania usług społecznych i użyteczności publicznej przez JST/administrację publiczną podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach UE. Wyszukanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
  2. Raport na temat stanu wdrożenia Dyrektyw UE dotyczących stosowania aspektów społecznych w zamówieniach  publicznych (etap legislacyjny/wdrożenie w samorządach), analiza przepisów polskich, w tym dotyczących zamówień publicznych, klauzul społecznych, zapisów w KPRES, dotyczących zlecania usług społecznych przez samorządy, analiza stanu rzeczywistego – wskazanie czynników negatywnych, niedostosowania prawa do rzeczywistych praktyk oraz znamiennych rozbieżności w interpretacji prawa..
  3. Testowanie zaadaptowanego rozwiązania w polskim środowisku w branżach usług: opiekuńczych, zdrowotnych, utrzymania czystości – wybór reprezentatywnej dla całego kraju grupy docelowej, ocena wyników testowania.
  4. Analiza efektów testowania, przygotowanie raportu.
  5. Opracowanie ostatecznej wersji modelu włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych,  których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST, w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju. Przygotowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania.
  6. Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i wdrożenie ich do polityki społecznej, prawa polskiego.
  7. Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników w celu zapewnienia trwałości stosowania wdrożonych rozwiązań. Przygotowanie Rekomendacji MRPiPS do stosowania przez wszystkie samorządy w Polsce, przygotowanie projektu nowelizacji PZP (potwierdzenie rozwiązania wypracowanego w ramach projektu).
Lider i partnerzy: Projekt "Społecznie przede wszystkim" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z francuską organizacją Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire, Peterem Wolkowinskim, Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czas trwania projektu: 1.0892016 - 28.02.2019
Partnerzy